04.06.2019 09:59

Rekrutacja dzieci na półkolonie w Granicy - GOPS

114
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że trwa rekrutacja dzieci w wieku 6-12 lat na półkolonie (w terminie 19-30 sierpnia) w Granicy.
  1. Półkolonie organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie od 19-30 sierpnia 2019 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00) zajęcia odbywać się będą w świetlicy w Granicy przy ul. Czeremchy, skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice.
  2. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 06.05.2019 r. do 07.06.2019 r.
  3. Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku dostępne będą: u wychowawców Klubu Świetliki, u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz w pokoju nr. 7 GOPS od dnia 06.05.2019 r.
  4. Wypełnione i podpisane karty należy dostarczyć w terminie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r. do pokoju nr. 7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przekazać wychowawcy klubu „Świetliki”.
  5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na półkolonie do dnia 14.06.2019 r.
  6. Kryteria uwzględniane przy rekrutacji uczestników:
  • W pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci korzystające z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • W dalszej kolejności kwalifikowane będą pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością wpływu karty kwalifikacyjnej do wyczerpania miejsc (w przypadku wpływu dużej ilości kart jednego dnia rekrutacji będzie brana pod uwagę godzina wpływu karty).
  • W przypadku złożenia karty niepoprawnie wypełnionej Ośrodek wezwie do jej uzupełnienia. W przypadku gdy rodzic nie dopełni formalności poprzez złożenie uzupełnionej karty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.
  • Uczestnictwo w półkoloniach możliwe jest wyłącznie przez cały czas trwania półkolonii.

      7. Liczba miejsc na półkoloniach: 30.