30.07.2019 12:20

Stypendia Pomostowe 2019/2020

104
Informujemy, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2019/2020.

"Stypendia pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełnią łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok  stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw  gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. (do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności);
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 pkt. (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie (aplikacja dostępna do 14 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00).

Dokumenty należy przesłać do 23 sierpnia 2019 r. na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Regulamin oraz więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: stypendia

Zobacz także