Archiwalny
Data wydarzenia: 06.04.2021 15:00

Obszary rewitalizacji gminy Michałowice - warsztaty

386
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na warsztaty on-line poświęcone wyznaczeniu obszaru rewitalizacji gminy Michałowice (6 kwietnia; w godz. 15-17).

Warsztaty są częścią prowadzonych w okresie 5 marca-6 kwietnia 2021 r.  konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Michałowice. 

Celem spotkania jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, w tym omówienie uwarunkowań formalno-prawnych rewitalizacji, przedstawienie wyników diagnozy w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

W trakcie realizacji warsztatów wykorzystane zostaną następujące metody: prezentacja, dyskusja.

Spotkanie będzie moderowane przez przedstawiciela firmy MM CONSULT opracowującej, na zlecenie gminy, program rewitalizacji.

 

Spotkanie zdalne z wykorzystaniem platformy Zoom Meeting. Link do spotkania poniżej:

 

Przypominamy, że do 6 kwietnia możną przesyłać uwagi, propozycje i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji w naszej gminie.

Należy je składać na formularzu:

  • w formie ankiety - LINK
  • lub stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały - wówczas należy go przesłać na adres: sekretariat@michalowice.pl - LINK   

 

Dokumenty:

  • ZARZĄDZENIE  w sprawie konsultacji w tym m.in. : projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice - LINK 
  • MAPY PODOBSZARÓW -  LINK
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Zobacz także

Zobacz także