Archiwalny
Data wydarzenia: 19.09.2022 17:00

Dyskusja Publiczna - projekt MPZP obszaru al. Kasztanowa Komorów-Pęcice (Agricola)

277
W okresie 5-26 września br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice „Aleja Kasztanowa” obejmujący tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów – część A (tzw. Agricola). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP odbędzie się 19 września (poniedziałek).

Z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  5-26 września w pokoju nr 226 na II piętrze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30).  

Będą one także dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej - link

  • Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona 19 września (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali multimedialnej urzędu gminy
  • Sporządzanie planu objęte jest dodatkowymi konsultacjami społecznymi, w ramach których zorganizowany będzie punkt konsultacyjny. Wkrótce zostaną przedstawione miejsca i godziny jego otwarcia.
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 14 października  br.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy)
  • Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu (parter), przesłać pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) lub elektronicznie na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także