13.05.2022 10:45

Gmina Michałowice jedną z najlepszych gmin w Polsce w rankingu finansowym samorządów!

120
Nasza gmina ponownie znalazła się wśród najlepszych w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, zajmując w nim II miejsce!

Tegoroczne II miejsce  Gminy Michałowice w tym rankingu, w kategorii gmin wiejskich, to ogromne wyróżnienie i docenienie codziennej zawodowej pracy mieszkańców gminy, jak i też wartość działania całego samorządu, a w szczególności urzędników. W porównaniu do ubiegłego roku jest to awans aż o 7 pozycji! Jesteśmy też jedyną gminą wiejską  z Mazowsza, która znalazła się w ścisłej czołówce - powiedziała Małgorzata Pachecka, wójt gminy

Ranking powstał w oparciu o badanie danych  ekonomicznych w każdej z 2791 gmin w Polsce za 2021 rok, z uwzględnieniem podziału na kategorie samorządów. W kategorii gmin wiejskich analizowano wyniki finansowe 1533 gmin.

Gminy oceniano wg 7 wskaźników ich kondycji finansowej: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego

O wskaźnikach:

  • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – określa, jaką część dochodów budżetu ogółem stanowią dochody własne. Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowana jest jako podstawowy miernik oceny tej samodzielności;
  • Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – jest to jeden z ważniejszych wskaźników, gdyż  wartość nadwyżki operacyjnej służy często do opracowywania innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do przeprowadzania analizy i oceny sytuacji finansowej samorządów;
  • Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem –  wskaźnik ten informuje o potencjale rozwojowym  gminy. Im wyższa relacja, tym dana jednostka wykazuje się większą działalnością ukierunkowaną na inwestycje. Oznacza to zwiększoną atrakcyjność gminy dla inwestorów, samorząd staje się atrakcyjnym miejscem do życia, a także rozwoju rożnej działalności kulturalnej i społecznej.
  • Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wskaźnik ten wskazuje, jaką część wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  • Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – środki zewnętrzne są dodatkowym, a przy tym bardzo istotnym źródłem finansowania w budżetach gmin,  wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego. Traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju samorządów. Mają one nieobligatoryjny charakter, więc fakt ich obecności w budżetach gmin jest z reguły wynikiem większej aktywności władz lokalnych w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.
  • Relacja zobowiązań do dochodów ogółem  - jest to wskaźnik obrazujący zadłużenie samorządu
  • Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących –  jest to ważny wskaźnik, gdyż rozwój gmin zależy w dużej mierze od tego, ile wpływów z podatku dochodowego mieszkańców  (PIT) trafi do ich budżetów.

O rankingu - LINK 

 

grafika prezentujaca miejsca w klasyfikacji gmin wiejskich

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji