Archiwalny
17.01.2022 15:45

KONSULTUJEMY PROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

897
Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały krajobrazowej i wzięcia udziału w konsultacjach. Uchwała krajobrazowa będzie obowiązywać nas wszystkich i będzie nakładać obowiązek dostosowania istniejących reklam do jej postanowień.

Głównym założeniem uchwały krajobrazowej jest regulacja zasad i warunków sytuowania na terenie naszej gminy obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych. Dokument określa m.in. ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W przyjętych w projekcie uchwały zostały wyodrębnione 3 obszary:

  • obszar z intensywną działalnością gospodarczą (tzw. „obszar Al. Jerozolimskie”)
  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • pozostałe miejscowości gminy

W proponowanej uchwale przyjęto różne zapisy dotyczące np. możliwości sytuowania reklam, ich maksymalnych powierzchni ekspozycji, standardów jakościowych i liczby szyldów.

 

  • Projekt uchwały dostępny jest w formie elektronicznej - Link do projektu uchwały
  • Dodatkowo prezentujemy omówienie projektu uchwały wraz z analizą przestrzenną gminy Michałowice oraz wynikami badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 r. - wejdź w link.  

 

 

Uwagi do projektu uchwały można składać w nieprzekraczalnym terminie, do 28 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu uwagi do urzędu).

Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi do Wójta Gminy wraz z nimi, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami uchwały krajobrazowej i odniesienia się do nich. Ostateczny jej kształt będzie zależeć przede wszystkim od Państwa.

 

obwieszczenie o wyłożeniu 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: uchwała krajobrazowa, dialog

Zobacz także