15.09.2020 08:35

Rusza remont zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej

943
Gmina Michałowice rozpoczyna roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej”. Celem remontu jest przywrócenie jego funkcji użytkowej, w tym przeciwpowodziowej.

Przez wiele lat eksploatacji elementy zbiornika ulegały zużyciu. Dlatego przeprowadzona  w 2013 roku analiza stanu technicznego wykazała, że obiekt nie spełnia wymogów przepisów prawa budowlanego, co przesądziło o generalnym remoncie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej to proces skomplikowany i czasochłonny – zakończyliśmy go w tym roku.  

Prace, które zaplanowano do wykonania będą realizowane w dwóch etapach w okresie październik 2020 – październik 2021.

Pierwszy etap to remont rowu opaskowego „B” , polegający na: usunięciu nadmiaru gruntu z dna rowu, kształtowanie skarp i dna oraz wymianie konstrukcji dwóch przepustów. Na ten etap pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 0,5 mln zł, które pokrywa 70% kosztów przedsięwzięcia.

Drugi etap to remont czaszy zbiornika, zapory czołowej, grobli bocznej, jazu, mnicha, rowu "A" oraz stopnia z kładką, polegający na: usunięciu nadmiaru gruntu z dna zbiornika, wykonaniu kinety (rowu) w dnie umożliwiającej całkowite spuszczenie wody ze zbiornika, wyrównaniu gruntem i wzmocnieniu skarpy zapory czołowej, wyrównaniu gruntem korony i skarp grobli, wykonaniu umocnień i uszczelnienia grobli materiałem ograniczającym przepływ wody, naprawie ubytków betonu w  konstrukcji jazu wraz z pokryciem całej powierzchni betonowej powłoką ochronną.

Pragnę również zapewnić, że wycinka drzew przy rowie opaskowym „B” prowadzona podczas tej ważnej dla Nas wszystkich inwestycji stanowi niezbędne minimum dla zapewnienia sprawności funkcjonalnej obiektów przeciwpowodziowych. Po wykonaniu prac budowlanych  wykonamy nasadzenia nowych drzew oraz inne nasadzenia. Zagospodarujemy teren przyrodniczo.

W ulicach w obrębie inwestycji przewidujemy zwiększony ruch pojazdów ciężarowych z możliwością zmian w organizacji ruchu.
Za wszystkie utrudnienia związane z remontem zbiornika wodnego serdecznie przepraszamy.       

                  

Małgorzata Pachecka 

Wójt Gminy Michałowice

Zobacz także