Archiwalny
23.05.2023 15:25

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

161
Właścicielom nieruchomości, na których zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków przypominamy o konieczności zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice. Co w tym celu należy zrobić?

I Kto powinien dokonać zgłoszenia?

Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

II Kiedy należy zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia.

III Co należy przygotować?

Aby zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do ewidencji, wystarczy wypełnić zgłoszenie. Wzór zgłoszenia znajdziesz TUTAJ.

IV W jaki sposób można przesłać zgłoszenie?

  • Złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice
  • Wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
  • Złożyć elektronicznie za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.
  • Przesłać drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy: odpady@michalowice.pl

V Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu?

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia skontaktuj się z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pok. 205 lub zadzwoń pod numer telefonu: 22 350 91 91 wew. 295.

VI Ile kosztuje zgłoszenie?

Za zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków nie pobiera się opłaty.

VII Podstawa prawna

Art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519. ze zm.).

VIII Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519. ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji są proszeni o zrobienie tego niezwłocznie po powzięciu informacji o istnieniu tego obowiązku.

Zgodnie z art.  6 ust. 1 i 5a ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrola posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi należy do obowiązków wójta.

W przypadku nie dokonania zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji, na nieruchomości zostanie przeprowadzona kontrola w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. W czasie prowadzonej kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów (umowy i rachunków) potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: ścieki, zgłoszenie