22.02.2013 09:00

Gmina Michałowice wysoko w Rankingu „Liderzy wzrostu”

34
Nasza gmina uplasowała się na 2. miejscu w rankingu „LIDERZY WZROSTU”, w kategorii „Gminy Aglomeracji Warszawskiej”.
Celem przygotowania rankingu było wskazanie najlepiej rozwijających się gmin Aglomeracji Warszawskiej, stanowiących dobrą lokalizacje pod inwestycje. Zakres rankingu obejmował 47 jednostek samorządowych. Jednym z kryteriów wyboru gmin była odległości jaka je dzieli od centrum stolicy - nieprzekraczająca 50 km.

W badaniach analizowano: potencjał ludzki (stan ludności faktycznie zamieszkałej, przyrost naturalny, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, migracje, liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz liczbę fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych), środowisko inwestycyjne (stopę bezrobocia, liczbę osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, obecność planów zagospodarowania przestrzennego), politykę finansową (dochody gmin na mieszkańca, dochody uzyskane ze środków zewnętrznych, strukturę wydatków na transport, oświatę i wychowanie, kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego), dostępność komunikacyjną (odległość głównej miejscowości od centrum Warszawy, ilość istniejących stacji kolei podmiejskiej bądź dalekobieżnej, ilość istniejących i planowanych połączeń drogowych), rynek nieruchomości (ilość oddawanych mieszkań/domów do użytkowania, dochody gminy z podatku od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych na mieszkania/domy) oraz jakość życia (stopień rozwinięcia infrastruktury społecznej, sytuacja gospodarcza Gmin; bliskość komunikacyjna).

Badania obejmowały lata 2003 - 2011. W tym okresie gmina Michałowice charakteryzowała się bardzo niskim wskaźnikiem bezrobocia, przy wzroście liczby ludności o 15%.
W 2011 r. średni dochód na mieszkańca wyniósł 4728 zł i był wyższy o 45% od średnich dochodów dla całej aglomeracji.

Ranking został opracowany na podstawie danych z GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Budownictwa przez firmę Eurobulid Central& Eastern Europe, we współpracy z firmą ProDevelopment Group.

1. miejsce w rankingu zajęła gmina Lesznowola, a tuż za nami znalazła się gmina Piaseczno.
Gmina Michałowice uplasowała się na najwyższej pozycji wśród gmin w powiecie pruszkowskim.

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji