30.11.2011 12:00

Zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Komorowie - zebranie z mieszkańcami

21
29 listopada odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zagospodarowania Placu Paderewskiego. Zebranie prowadziła Agnieszka Kaczorowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów, (Komorów, Granica). Uczestniczył w nim Jarosław Sobol, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, a także zainteresowani mieszkańcy.
Poprzednie, październikowe, zebranie zakończyło się podjęciem uchwały, w której mieszkańcy zgłosili uwagi do przedstawionej przez projektantów (Marka Biskota i Marty Lewin) koncepcji. I wnioskowali o zmianę zasady komunikacji wokół placu Paderewskiego poprzez odstąpienie od realizacji drogi dla ruchu samochodowego na odcinkach Wiejska – Zamoyskiego oraz Wiejska – Chopina. Podczas tego zebrania powołano Zespół do konsultowania projektu modernizacji Placu Paderewskiego, w jego skład weszli: Lidia Kulczyńska- Pilich, Aurelia Zalewska, Jerzy Kalina, Jerzy Wojtasik, Jarosław Kowalski, Elżbieta Powichrowska, Daniel Drynkowski, Agnieszka Kaczorowska- Budek, Elżbieta Wyżycka, Marek Biskot.

Na obecnym – listopadowym zebraniu została przedstawiona nowa koncepcja modernizacji placu Paderewskiego. I jak powiedział Jarosław Kowalski, wiceprzewodniczący tego Zespołu, ich propozycja to duży kompromis. Zanim wypracowano wspólne wytyczne do projektu, członkowie Zespołu spotkali się sześć razy, w tym organizowane były wizje lokalne, w sumie spotkania trwały przeszło 30 godzin. Wzięli pod uwagę głosy mieszkańców, których domy znajdują się w pobliżu, ale także szersze obywatelskie racje. Choćby fakt, że plac Paderewskiego jest miejscem publicznym i powinien „służyć” wszystkim mieszkańcom. Nie bez znaczenia były również argumenty wskazujące na bezpieczeństwo i dlatego ostatecznie zdecydowano, aby otworzyć dla samochodów ulicę Zamoyskiego (w jednym kierunku). Ta kwestia wzbudziła najwięcej emocji. Jednak po merytorycznych i bardzo racjonalnych argumentach udało się przekonać mieszkańców, którzy byli temu przeciwni.

Po prezentacji nowego planu i po dyskusji, mieszkańcy prawie jednogłośnie (jeden głos przeciw) poparli nowy plan.
Jerzy Kalina obecny na spotkaniu, powiedział, że plac powinien mieć charakter jak najbardziej naturalny, powinien stanowić niejako kontynuację tego, co jest największą zaletą Komorowa. A tym jest zieleń i otaczający miejscowość las. Powiedział, że dobrze by było, gdy plac miał swoją tajemnicę, żeby się zmieniał, żeby coś się na nim pojawiało, a potem znikało. Mówił, na przykład o polanie krokusów czy przebiśniegów, które określałyby pory roku.

Jarosław Sobol, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, stwierdził, że przedstawiona koncepcja zagospodarowania placu jest zgodna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Michałowice.
Natomiast Ewa Borzymowska, radna z Komorowa, powiedziała, że projekt popiera i będzie pozytywnie wpływać, aby znalazły się w budżecie gminy pieniądze na ten cel.

A oto niektóre założenia nowego planu:
Najważniejszą sprawą jest odstąpienie od realizacji drogi dla ruchu samochodowego na odcinkach Wiejska – Zamoyskiego oraz Wiejska – Chopina. Wprowadzenie ciągów pieszo - rowerowych na w/w. odcinkach. Ważną propozycją jest otwarcie odcinka drogi łączącej ulicę Chopina z ulicą Zamoyskiego dla mieszkańców i służb publicznych. Rekomendowane jest wprowadzenie ograniczenia ruchu tranzytowego np. stosując drogę jednokierunkową. W założeniach do planu zawarta jest również rekomendacja , aby plac Paderewskiego i okolica stanowiły specjalną strefę chronioną przed uciążliwościami ruchu samochodowego. A minimalna, zgodna z przepisami, ścieżka pieszo-rowerowa powinna uniemożliwiać wjazd na nią samochodów osobowych. Niewykorzystana szerokość pasa pieszo-rowerowego powinna zostać zagospodarowana niską roślinnością. Wzdłuż ulicy Wiejskiej po stronie Placu należy poprowadzić ścieżkę rowerowo-pieszą.
Członkowie Zespołu sugerują również, aby nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego i jezdni była w typie Terra Way lub Hanse Grand, wykluczają natomiast stosowanie kostki betonowej typu Bauma; czy asfaltu. Rekomendują projektującym plac i jego otoczenie, aby uwzględnić patrona placu, Ignacego Paderewskiego, poprzez odniesienie symboliczne do 100. rocznicy odzyskania niepodległości czy też nawiązanie do geniuszu muzycznego patrona. Członkowie Zespołu proponują również, aby oświetlenie i elementy małej architektury uzupełniały koncepcję i charakter zagospodarowania placu.