19.09.2018 19:40

Zebranie mieszkańców osiedla Granica

293
Wrześniowe zebrania z mieszkańcami odbywają się we wszystkich miejscowościach naszej gminy. 17 września odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Granica, prowadził je Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu, a także radni z Granicy: Agnieszka Paradowska i Przemysław Majtyka.

W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy,  Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy oraz radni z terenu gminy i powiatu. W zebraniu uczestniczył także Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy i Paweł Biegalewski, dzielnicowy z terenu Granicy. Warto podkreślić, że w zebraniu, które odbyło się w świetlicy, przy ulicy Czeremchy, wzięło udział ponad stu mieszkańców.

Powodem zebrania było uchwalenie  wniosku o przeznaczenie środków finansowych dla osiedla Granica na rok 2019.  W tym roku kwota ta wynosi 68 695, 63 zł. Paweł Łąpieś wraz z radnymi i członkami zarządu osiedla, zaproponował, aby fundusz osiedla przeznaczyć na następujące działania:

- na zakup wyposażenia świetlicy osiedlowej przeznaczyć - 4 000 zł;

- na organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla wydatkować - 30 000 zł;

- zakupy związane z organizacją imprez i zajęć – 2 000 zł;

- zakupy środków żywności – organizacja imprez aktywizujących mieszkańców – 2 000 zł;

- na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców – 30 695,63 zł. 

 

Mieszkańcy zgromadzeni na zebraniu poparli propozycję przewodniczącego, członków zarządu i radnych. Wniosek poparło sto mieszkańców, od głosu wstrzymało się osiem osób.

Głosowanie nad rozdysponowaniem środków osiedlowych było ważnym punktem zebrania, wcześniej jednak Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i zarządu za ostatni rok. Powiedział, że zarząd i radni spotykali się regularnie na zebraniach, na którym omawiane były bieżące sprawy, a także ustalano treść korespondencji z urzędem gminy. Ważnym działaniem przewodniczącego, zarządu i radnych była realizacja przedsięwzięć finansowanych z funduszu osiedlowego Granicy na rok 2017 i 2018. Zostały przygotowane i zrealizowane następujące wydarzenia: bal andrzejkowy (dwie tury), zabawa karnawałowa, siedem koncertów: (koncert piosenek Mieczysława Foga, koncert Elvis, kolędy i pastorałki, koncert piosenki francuskiej, najpiękniejsze przeboje Al Bano & Romina Power, koncert Tyle miłości i koncert A przecież mi żal, utwory Bułata Okudżawy). Odbył się także monodram Huberta Kułacza Ego te Absolvo. Przewodniczący, zarząd i radni zorganizowali również teatrzyki dla dzieci, imprezę mikołajkową, piknik rodzinny (dzień dziecka i potańcówkę na dechach dla dorosłych). Ważną część pracy stanowi przygotowanie i organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców. Odbywają się zajęcia: pilates, fitness, zumba, kurs tańca. W tym roku planowane są dodatkowe zajęcia - joga dla kręgosłupa. Po za tym odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci: laboratorium juniora, ping-pong oraz zajęcia plastyczne.  

Kolejnym punktem zebrania było złożenie wniosków do budżetu gminy na rok 2019. Radna Agnieszka Paradowska przedstawiła propozycje do budżetu gminnego, powiedziała, że wszystkie były konsultowane z mieszkańcami. I tak, wnioskowała o przebudowę ulicy Reja, ulicy Ciszy Leśnej i ulicy Nałkowskiej, wykonanie oświetlenia w ulicy: Szczęśliwej, Jagodowej, Rekreacyjnej i Cyprysowej, wykonanie kanalizacji i wodociągu w ulicy Cyprysowej, Jeżynowej i Barbary, wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Cyprysowej, Letniej i ulicy bocznej od Długiej. Kolejny punkt do budżetu gminy to: budowa strefy rekreacji na terenie Wspólnoty Gruntowej, a także wykonanie projektu ulicy Pogodnej i remont wodociągu w ulicy Jodłowej. Radna wnioskowała też o dofinansowanie Starostwa Pruszkowskiego przy realizacji kolejnych etapów przebudowy ulicy Pruszkowskiej. Zebrani mieszkańcy wnioskowali również o odwodnienie ulicy Norwida, przy zbiegu ulic Norwida, Filmowej i Reja. 

W punkcie: sprawy wniesione, mieszkańcy zwrócili uwagę na poprawienie komunikacji między samorządowcami a mieszkańcami. Poruszony został temat budowy światłowodu (więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej gminy). Wnioskowano o wybudowanie progów spowalniających na ulicy Wendy. Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na roślinność, która przerasta ogrodzenia zasłaniając i odbierając miejsce na chodnikach. Jednocześnie ta roślinność ogranicza widoczność, co jest niebezpieczne zważywszy na nasilony ruch drogowy. 

Wrócił temat modernizacji ulicy Pruszkowskiej, która jest drogą powiatową. Radni i przewodniczący wskazywali, jak ważny jest to temat i zapewnili, że nie pozwolą, aby ulica Pruszkowska stała się drogą łączącą większe miejscowości, ale dołożą wszelkich starań w rozmowach z urzędnikami Powiatu Pruszkowskiego, aby droga była bezpieczna, żeby mieszkańcy, w tym dzieci, mogli swobodnie się po niej poruszać, zarówno pieszo, jak i na rowerach.

Odbyła się też rozmowa o granickim lesie. Temat ten wzbudza wiele emocji. Część  mieszkańców uczestniczących w zebraniu dowiedziała się, że las po części jest własnością prywatną. Na zebraniu byli też właściciele działek leśnych i zwracali się z prośbą o poszanowanie własności prywatnej. Obecnie jest to las, z którego korzystają m. in:. mieszkańcy Granicy, Nowej Wsi i Komorowa i nie ma zagrożenia, że na tym terenie będą budowane domy.      

Zobacz także