22.09.2019 17:50

Zebranie mieszkańców Osiedla Granica

307
17 września odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Granica, prowadził je Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu. W zebraniu uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt Gminy Michałowice i Jerzy Sierak, zastępca wójta.

W zebraniu uczestniczyły także radne Granicy: Agnieszka Paradowska i Magdalena Bronisz, a także Jarosław Sobol, pracownik urzędu, kierownik Referat Planowania Przestrzennego. Na zebraniu obecni byli również radni innych miejscowości.

Powodem zebrania było uchwalenie  wniosku o przeznaczenie środków finansowych dla osiedla Granica na rok 2012.  W tym roku kwota ta wynosi 76 100 zł. Paweł Łąpieś wraz z radnymi i członkami zarządu osiedla, zaproponował, aby fundusz osiedla przeznaczyć na następujące działania:

1. Organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Granica, w tym:

- pilates – szacowany koszt 5 840 zł;

- aktywny senior – 3 240 zł;

- ping-pong – 3 400zł;

- zumba dla dzieci – 3 040 zł;

- zumba dla młodzieży i dorosłych – 5 840 zł;

- taniec – (dwie grupy) – 8 880 zł;

- fitness – 2 960 zł;

- aktywny maluch – 3 100 zł;

- joga dla kręgosłupa – 5 700 zł.

Razem jest to – 42 000 zł.

2. Organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Granica, w tym:

- plastyka dla dzieci – 3 600 zł;

- zajęcia kreatywne dla dzieci – 5 100 zł;

- Laboratorium Juniora – 1 800 zł;

- koncerty – 7 000 zł;

- zabawy taneczne (karnawałowa i andrzejki) – 2 000 zł

- warsztaty dla osób w różnym wieku – 2 000 zł;

- imprezy integrująco-aktywizujące mieszkańców, takie jak: Piknik Rodzinny, Akcja sprzątania Granicy, impreza choinkowa – 12 600 zł, - w tym usługi – 7 500 zł, zakup środków żywności związanych z organizacją imprez integracyjno-aktywizujących mieszkańców – 3 000 zł i zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-aktywizujących mieszkańców – 2 100 zł.

Razem koszty: 34 100 zł.

Łączne koszty punktu 1 i punktu 2 wynoszą: 76 100 zł.

Mieszkańcy zgromadzeni na zebraniu poparli propozycję przewodniczącego, członków zarządu i radnych. W głosowaniu wniosek poparli wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy. W zebraniu uczestniczyło 88 osób.

Głosowanie nad rozdysponowaniem środków osiedlowych było ważnym punktem zebrania, wcześniej jednak Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i zarządu za ostatni rok. Powiedział, że zarząd i radni spotykali się regularnie na zebraniach, na którym omawiane były bieżące sprawy, a także ustalano treść korespondencji z urzędem gminy. Ważnym działaniem przewodniczącego, zarządu i radnych była realizacja przedsięwzięć finansowanych z funduszu osiedlowego Granicy na rok 2019.  Zostały przygotowane i zrealizowane następujące wydarzenia: festyn z okazji dnia dziecka, bal andrzejkowy (dwie tury), zabawa karnawałowa, koncerty, odbył się „Pierwszy sąsiedzki turniej ping-ponga”, odbyły się warsztaty fotograficzne oraz warsztaty wizażu dla pań. Cały czas trwają  bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla. Z funduszu osiedlowego na obecny rok zorganizowane będą jeszcze: wspólne sprzątanie Granicy (5 października), zabawa andrzejkowa (dwie tury), impreza choinkowa dla dzieci. Przez cały rok prowadzone są zajęcia plastyczne, laboratorium juniora oraz warsztaty kreatywne dla dzieci. Paweł Łąpieś zakończył tę cześć swojej wypowiedź zapewnieniem, że cała kwota budżetu osiedlowego na rok 2019 zostanie wydatkowana do końca roku kalendarzowego.  

Kolejnym ważnym punktem zebranie było sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Michałowice za rok 2019 dotyczącego Granicy, a także złożenie wniosków do budżetu gminy na rok 2020. Radna Agnieszka Paradowska przedstawiła propozycje do budżetu gminnego, powiedziała, że wszystkie były konsultowane z mieszkańcami. I tak, do budżetu gminy na rok 2020 zarząd zaproponował następujące przedsięwzięcia:

- wykonanie projektu i budowa strefy rekreacji na terenie Wspólnoty Gruntowej w Granicy;

- budowa budynku zaplecza sportowego na terenie boiska w Granicy;

- organizacja lokalnego transportu autobusowego w Granicy;

- przebudowa ulicy Reja, Nałkowskiej, bocznej od ulicy Długiej, bocznej od ulicy Głównej, Czeremchy i Okrężnej;

- dofinansowanie Starostwa Powiatowego do budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Pruszkowskiej i ulicy Rekreacyjnej w Granicy;

- wykonanie oświetlenia ulicznego: ulica Jagodowa, parking przy świetlicy;

- wykonanie kanalizacji i wodociągu: ulica Cyprysowa (na brakującym odcinku), Jeżynowa, Barbary;

- nakładki asfaltowe: ulica Cyprysowa (na brakującym odcinku);

- wykonanie projektów na przebudowę ulic: Cynamonowa, Pogodna i Letnia;

- wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic: Norwida, Reja, Dębowa i Filmowa;

- budowa chodnika w ulicy Główna, na odcinku od ronda do szkoły;  

- wymiana stojaków na rowery przy: świetlicy osiedlowej oraz przy placu zabaw;

- wykup gruntów pod drogę między ulicą Długą i ulicą Reja, zgodnie z uchwalonym miejscowym planem;

- budowa gminnego przeszkolą w Granicy;

- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejki WKD.

Wymienione wyżej działania zostaną jako jeden wniosek złożone do Urzędu Gminy, i będą rozpatrywane przy konstruowaniu budżetu Gminy Michałowice na rok 2020.

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, wielokrotnie odnosiła się omawianych spraw, jednocześnie przedstawiła sprawozdanie z wykonanych działań. Powiedziała, że gmina na bieżąco realizuje remonty dróg. Robione są przeglądy techniczne, konserwacje oświetlenia. Zrobiony został przegląd oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. Na placu zabaw „Granicka polanka” zostały naprawione i uzupełnione sprzęty, wymienione zostały m. in. trzy piaskownice.

Wójt gminy powiedziała również, że uruchomiona została aplikacja – komunikator miejski, która umożliwia zrobienie zdjęcia (np. awarii czy oznak wandalizmu), a następnie przesłanie tego zdjęcia do odpowiedniego referatu w Urzędzie Gminy. Dodatkowo aplikacja ta, za pomocą lokalizatora (google maps) określa miejsce, z którego to zdjęcie zostało wysłane. Osoba zgłaszająca daną sprawę poprzez tę aplikację, będzie miała możliwość, na bieżąco, obserwować i wiedzieć, na jakim etapie realizacji jest jego zgłoszenie. Małgorzata Pachecka zachęcała do korzystania z tej aplikacji.   

Wrócił temat budowy drogi Paszkowianki. Agnieszka Paradowska, radna, przedstawiła nowe stowarzyszenie: Stowarzyszenie „Zielona Granica”, którego prezesem jest Przemysław Szramowski, mieszkaniec Granicy. Stowarzyszenie zostało powołane przede wszystkim po to, aby jego członkowie, mogli uczestniczyć we wszystkich uzgodnieniach i spotkaniach dotyczących budowy tej drogi. I mieli wpływ na decyzje podejmowane w tej sprawie.

Zaprezentowała się również Dominika Małgowska, prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Graniczanki”, która powiedziała, że Koło istnieje od kilku miesięcy, udało się zorganizować kilka imprez integrujących mieszkańców, m.in. piknik na placu zabaw, wyprzedaże garażowe i inne spotkania.

Poruszony został temat bezpieczeństwa w Granicy, nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego przez użytkowników lokalnych dróg (złe parkowanie przy ulicy Głównej), mówiono o konieczności zrewidowania znaków drogowych, lepszego rozwiązania komunikacji przy „Zielonym przedszkolu” przy ulicy Pruszkowskiej i Długiej, jak również przy szkole. Poruszono temat smogu (zbliża się sezon grzewczy), a także dostępu do światłowodu. Na koniec zebrania Paweł Łąpieś oraz radne zachęcali mieszkańców do wzięcia udziału w sprzątaniu Granicy, w tym granickiego lasu. Sprzątanie odbędzie się 5 października. Zapraszamy!

Zobacz także