21.09.2012 13:00

Zebranie Osiedla Granica

15
We czwartek, 20 września, odbyło się zebranie mieszkańców Granicy. Zebranie zwołała przewodnicząca Zarządu Osiedla Dominika Małgowska. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.
W zebraniu uczestniczyło blisko 50 osób. Celem zebrania było rozdysponowanie środków finansowych Osiedla Granica na rok 2013.
Przypomnijmy, Osiedle Granica jako jednostka pomocnicza zostało utworzone pod koniec ubiegłego roku. Dwa tygodnie temu został wybrany Zarząd. Tak więc wczorajsze spotkanie było pierwszym zebraniem, które zorganizował Zarząd. I był to również pierwsze zebranie społeczności z Granicy. Dlatego Krzysztof Grabka, wójt Gminy, przypomniał, że fundusze sołeckie w naszej gminie istnieją już dziesięć lat i od tego czasu poszczególne jednostki pomocnicze wraz z mieszkańcami samodzielnie decydują na jaki cel przeznaczą pieniądze. I tak, podczas wczorajszego zebrania mieszkańcy prawie jednogłośnie (trzy osoby wstrzymały się od głosu) zdecydowali, aby kwotę w wysokości 43 557,50 przeznaczyć na następujące cele:
1. Wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenie działki przy zbiegu ulic Pruszkowskiej i Poprzecznej. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczona jest pod budowę przedszkola. W dłuższej perspektywie być może inwestycja ta zostanie zrealizowana. Jednak obecnie mieszkańcy postanowili, aby teren ten został ogrodzony i chcieliby, aby powstało miejsce na spotkania mieszkańców (wspólne ogniska). Jednocześnie (w drugiej części zebrania) został zgłoszony do budżetu gminy na rok 2013 wniosek o wykonanie projektu i wybudowanie na tej działce placu zabaw dla dzieci. Jak powiedziała przewodnicząca Dominika Małgowska zagospodarowanie i uporządkowanie tego terenu nie jest sprzeczne z ewentualną przyszłą inwestycją. Na ten cel mieszkańcy przeznaczyli 25 tysięcy zł.
2. Mieszkańcy zdecydowali również, aby przeznaczyć 11 500 zł na uzupełnienie brakującej infrastruktury komunalnej. Za te pieniądze powstaną dwie tablice informacyjne z mapą Granicy. Zostaną postawione w dwóch skrajnych miejscach Granicy. Zostanie zrealizowany również zakup i montaż stojaka na rowery. Będzie on ustawiony przy stacji kolejki WKD od strony ulicy Długiej, a także będą kupione i ustawione nowe kosze na śmieci i pojemniki na odpady zwierzęce.
Postanowiono także, że po 1 tysiąc złotych zostaną zasilone Koła Emerytów w Komorowie i Nowej Wsi. Emeryci z Granicy w zależności od sympatii i miejsca zamieszkania należą do jednego z dwóch Kół.
Na zajęcie integracyjno-sportowe mieszkańców została przeznaczona kwota 3 057,50 tys. zł, a także na imprezę Sprzątania Granicy, która organizowana jest już od kilku lat, przez stowarzyszenie Las Rangers, mieszkańcy przeznaczyli 2 tysiące złotych. Na wspólne ognisko i integrację po akcji sprzątania.
Propozycje wydatkowania pieniędzy Osiedla Granica proponowała przewodnicząca Dominika Małgowska. Jak wspomniała, były one konsultowane, również z Przemysławem Majtyką radnym z Granicy, a także z niektórymi mieszkańcami. Dlatego podczas zebrania nie było zaskoczenia. Mieszkańcy bardzo pozytywnie i z zadowoleniem przyjęli wszystkie propozycje jakie zaproponował Zarząd.

W drugiej części zabrania, tym razem Agnieszka Paradowska, członek Zarządu, przedstawiła propozycje do budżetu Gminy Michałowice na kolejny rok. I tak, zaproponowała, aby w budżecie gminy Michałwice na 2013 rok znalazły się następujące inwestycje:
- Wymiana nawierzchni ulicy Dębowej, części ulicy Norwida i Skośnej oraz Kochanowskiego, zgodnie z projektami budowlanymi.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Osieckiej.
- Wykonanie kanalizacji w ulicach: Wendy, Dębowa (część Skośna – Cisowa, poprzedzone uregulowaniem stanu własności części drogi - w tym także ewentualny wykup części działki).
- Utwardzenie ulic: Osieckiej, Wendy, Kalinowej, części Podleśnej i Długiej oraz Kubusia Puchatka.
- Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Wyspiańskiego, Malczewskiego, częściowo Długiej i Gościnnej.
- Wykonanie wspólnie ze starostwem powiatowym inwestycji wymiany światła pulsującego na pełną trój-świetlną sygnalizację przy ulicy Pruszkowskiej.
Ważnym wnioskiem, który został zgłoszony było wykonanie strefy rekreacji i placu zabaw na działce przy skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej i Poprzecznej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem, w miejscu nie kolidującym z planowanym w przyszłości budynkiem przedszkola, aby sposób realizacji nie kolidował z posiadanym projektem.
Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione. Mieszkańcy kierowali pytania do Krzysztofa Grabki, wójta gminy jak również do licznie uczestniczących w zebraniu radnych gminy Michałowice. W zebraniu uczestniczyli: Ewa Borzymowska i Aurelia Zalewska radne z Komorowa, Tadeusz Chruściak, radny z Komorowa Wsi, Przemysław Majtyka, radny z Granicy i Anna Olak-Popko radna z Michałowic.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała