30.09.2011 13:00

Zebranie z mieszkańcami Komorowa Wsi

18
We czwartek, 29 wrzenia, odbyło się zebranie z mieszkańcami Komorowa Wsi. Zebranie zwołał Tadeusz Listosz, sołtys miejscowości. Prowadził je Tadeusz Chruściak, radny. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także Józef Kawiorski, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.
Celem zebrania, które zwołał Tadeusz Listosz, wieloletni sołtys sołectwa Komorów, było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2012. Po przywitaniu gości sołtys oddał głos Tadeuszowi Chruściakowi, radnemu z Komorowa, który poprowadził zebranie wiejskie. Na sekretarza zebrania wybrana została Lidia Makowska, która pisała protokół.
Tadeusz Chruściak przypomniał, że mieszkańcy już po raz trzeci podejmują decyzję, na jaki cel chcieliby przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. Wspomniał, że w latach ubiegłych pieniądze zostały przeznaczone na modernizację oświetlenia. Zostało wymienione oświetlone w głównych ulicach miejscowości: ulicy Bugaj i ulicy Głównej. W obecnym roku dokończona zostanie modernizacja oświetlenia we wspomnianych ulicach, na ten cel przeznaczono około 20 tysięcy. Drugą część funduszu przeznaczono na organizację imprez integracyjnych w strefie rekreacji przy zalewie. We wrześniu odbyły się dwa pikniki: piknik rowerowy i sportowy.
W tym roku mieszkańcy obecni na zebraniu, a uczestniczyło w nim 30 osób, zdecydowali, aby fundusz w wysokości 40 192,44 zł, przeznaczyć na budowę świetlicy. Była to wspólna propozycja radnego Tadeusza Chruściaka, rady sołeckiej i sołtysa. Poparła ją zdecydowana większość zebranych. Jedna osoba była przeciwna i jedna wstrzymała się od głosu.
Tadeusz Chruściak mówił, że potrzeba jest ogromna (choćby zebrania sołeckie od 30 lat odbywają się w garażu sołtysa). O konieczności budowy świetlicy mieszkańcy mówią już od przeszło 40 lat – podkreślił radny. Dodatkowo wskazano, że budynek świetlicy mógłby stanąć na działce gminnej, która przylega do Kaliszowego Gaiku. Teren tam jest uzbrojony i zagospodarowany. Krzysztof Grabka, wójt, zapytany o koszt wybudowania świetlicy, powiedział, że podobny budek powstał w Opaczy Kolonii, koszt wybudowania wyniósł 350 tys. Radny podkreślił, że mieszkańcy Komorowa zasługują na taką inwestycję. Przypomniał, że to właśnie mieszkańcy oddali na rzecz gminy 16 tys. m2. Na tym terenie dziś znajduje się choćby Kaliszowy Gaik. Zebrani mieszkańcy ustalili, że kwota funduszu sołeckiego na 2012 rok zostanie przeznaczona na przygotowanie projektu. I równocześnie podjęli stosowną uchwałę.
Mieszkańcy zgłaszali również inne propozycje zagospodarowania funduszu sołeckiego. Jeden z mieszkańców wskazał na wielki problem, który odżywa, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy. A mianowicie, niektórzy mieszkańcy palą śmieci powodując jednocześnie skażenie powietrze na dużej przestrzeni. Wnioskował, aby przeprowadzić w gminie akcję edukacyjną, która by obrazował jak bardzo jest to szkodliwe. Po konsultacji ustalono, że ten problem będzie poruszony w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy.
W części składania wniosków do budżetu na kolejny rok Tadeusz Chruściak w imieniu całej rady i sołtysa powiedział, że nie ma spraw ważnych i ważniejszych, że wszystkie są jednakowo dla mieszkańców palące. We wnioskach zawarł konieczność odwodnienia miejscowości. Wielu mieszkańców boryka się z podtopieniami. (Poziom wód gruntowych podniósł się o 1m). Kolejny wniosek to modernizacja ulicy Bugaj i ulicy Głównej wraz z odwodnieniem ich, a także remont ulicy Południowej.