31.08.2011 15:41

Idziemy do szkoły …

31
Rok szkolny rozpocznie się 1 września 2011r, a zakończy 29 czerwca 2012 r. Jednak w trakcie tego długiego okresu będzie sporo dni wolnych. Wakacje zaczną się 30 czerwca.
Od tego roku szkolnego wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, czyli chodzić do tzw. zerówki.
Jeszcze tylko w tym roku szkolnym rodzice mogą zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły. Za rok będzie to już obowiązkowe.

Uczniowie, którzy za chwilę rozpoczną naukę w trzeciej klasie gimnazjum, powinni zwrócić szczególną uwagę na naukę języka obcego. W tym roku szkolnym wynik egzaminu z języka obcego będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Zmieni się też struktura obecnych egzaminów.

W nowym roku szkolnym przeorganizowano także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrzeby uczniów są najczęściej identyfikowane przez nauczycieli, wychowawców podczas pracy z uczniem. Od teraz to oni właśnie, tworząc zespół, dokonują analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania danego ucznia oraz określenia trudności, na jakie napotykają w pracy z nim. Następnie zaplanują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno-terapeutyczną danego ucznia.

Rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto, mogą starać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach akcji „Wyprawka szkolna”. Pomoc dotyczy uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty: 180,00 zł – dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej; 325,00 zł – dla uczniów klas III gimnazjum. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia oraz nauczyciela za zgodą rodziców. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał, w terminie do 10 września (wnioski można pobrać w szkole lub poniżej). Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do pedagogów w szkołach, do których uczęszcza uczeń.

Rodzice uczniów, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto, mogą złożyć wniosek o stypendium socjalne. Wysokość stypendium miesięcznie nie może być niższa niż 72,80 zł i nie większa niż 182,00 zł. Wniosek o taką pomoc należy składać do 15 września w szkole, do której uczęszcza uczeń, w Urzędzie Gminy lub w siedzibie ZOEAS - szkoła w Nowej Wsi, ul. Główna 96 (wnioski można pobrać w szkole lub poniżej). Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku); zaświadczenie z urzędu pracy (jeśli rodzic jest bezrobotny); zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o otrzymywanych świadczeniach (gdy otrzymuje się taki zasiłek). Wszystkie zaświadczenia można zastąpić oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce lub sporcie mają szansę na pomoc stypendialną. Są to między innymi stypendia motywacyjne – dla najzdolniejszych uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wypłacane raz w semestrze, w wysokości do 128,00 zł; stypendium Prezesa Rady Ministrów – dla uczniów z najwyższą średnią, wynosi ono 258 ,00 zł.

Wniosek o stypendium socjalne >>>

Wniosek o dofinansowanie podręczników >>>
Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator