24.02.2012 09:50

Projekt edukacyjny - współfinansowany ze środków unijnych - realizowany w szkołach gminy Michałowice

61
W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe w gminie Michałowice przystąpiły do projektu unijnego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” . Projekt ten został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w celu ułatwienia wprowadzania do szkół nowej podstawy programowej, która obowiązuje od września 2009 r.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania, wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci to główny cel projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu sfinansowane zostały w szkołach zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Pomieszczenia dydaktyczne dla klas I – III zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny i multimedialny (np. specjalistyczne oprogramowania, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych) odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Szkoły w Komorowie, Nowej Wsi oraz Michałowicach realizują ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli pracujących bezpośrednio z uczniami klas I – III. Nauczyciele zapewnili każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny ofertę dydaktyczno – wychowawczo – profilaktyczną, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W trakcie pracy z uczniem dążą do zniwelowania dysfunkcji z zakresu wad wymowy, postawy, edukacji matematycznej i polonistycznej. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne uczniów. Rozbudzają i rozwijają zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności uczniów zdolnych poprzez tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości, promują talenty na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
Przystąpienie do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” to ogromna szansa dla uczniów szkoły, którzy mogą uczestniczyć przynajmniej w jednej formie zajęć dodatkowych, a wielu spośród nich uczestniczy w kilku zajęciach.

Przedstawiamy Państwu jak realizowany jest program w placówce oświatowej gminy Michałowice, Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. W najbliższym czasie prezentowane będą relacje z pozostałych szkół.

Wykaz zajęć:
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, także zagrożonych ryzykiem dysleksji
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
• zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności w zakresie komunikacji społecznej
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie

Informacje o prowadzonych zajęciach

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 180 godz.
Prowadzący: Bogumiła Kukwa
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- zniwelowanie lub/ i eliminacja wady wymowy
- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
- wspomaganie rozwoju kompetencji językowych
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w trakcie ćwiczeń

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne -60 godz.
Prowadzący: Natalia Fryzowicz
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia
- wprowadzanie i utrwalanie reguł matematycznych
- kształtowanie pamięci i koncentracji uwagi
- stymulowanie funkcji poznawczych

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także związanych z ryzykiem dysleksji – 90 godz.
Prowadzący: Natalia Fryzowicz
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej
- kształtowanie i rozwijanie analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej
- kształtowanie i rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
- rozwijanie umiejętności czytania i pisania

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 270 godz.
Prowadzący: Monika Kozłowska, Beata Jędral
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich
- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała
- poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej
- kształtowanie i wzmacnianie gorsetu mięśniowego poprzez ćwiczenie poszczególnych grup mięśniowych oraz ćwiczenia oddechowe

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej – 90 godz.
Prowadzący: Julia Gregorowicz – Olszewska
Cele programy realizowanego podczas zajęć:
- kształtowanie rozwoju zdolności porozumiewania się w sposób bezkonfliktowy
- wspomaganie rozwoju zdolności do kontroli emocji w sytuacjach kontaktu z rówieśnikami
- kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych aktywności z rówieśnikami
- kształtowanie zachowań asertywnych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski – 30 godz.
Prowadzący: Marta Galant
Celem programu realizowanego podczas zajęć jest:
- rozwijanie u uczniów kompetencji z języka angielskiego w połączeniu z tematyką otaczającą dzieci klas I-III – tematyką związaną z ich życiem codziennym, zainteresowaniami

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie – 90 godz.
Prowadzący: Urszula Jarosińska; Małgorzata Grobelna
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia oraz jego indywidualnych zdolności twórczych
- pobudzanie kreatywności dziecka. Odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem
- zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
- promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie – 90 godz.
Prowadzący: Grażyna Cyrkler, Iwona Jaworska
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem i uświadomienie równości mężczyzn i kobiet w sztuce
- przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i obcowania ze sztuką
- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

Harmonogram prowadzonych zajęć znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Małgorzata GrobelnaAutor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji