14.07.2012 00:00

Publiczna oświata w gminie Michałowice

207
Uczniowie oraz rodzice już zapomnieli, iż 29 czerwca zabrzmiał w szkołach ostatni dzwonek. Większość nauczycieli oraz pracowników oświaty wyjechała na wakacje, ale nie wszyscy. Są tacy, którzy zapewniają ciągłość pracy. Od razu podsumowali zakończony rok szkolny 2011/12, np. wszelkie dane statystyczne, ale także potrzebne dane na rok 2012/13.
Dane te niekoniecznie są ścisłe. Z praktyki wiadomo, iż rodzice podejmują decyzje nawet do 10 września. Zdarza się przypadki, iż uczeń zmienia szkołę w pierwszych dniach nauki.

„Twarde dane” uda się uzyskać około połowy września, ale nie tak bardzo będą różniły się one od uzyskanych obecnie, z pewnością tylko nieznacznie. Przedstawiamy zatem aktualne obliczenia i spróbujemy wyciągnąć wstępne wnioski.

Przypomnijmy, w naszej gminie są następujące publiczne jednostki oświatowe (niepublicznymi w niniejszym opracowaniu nie zajmujemy się):
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi z przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie; w jego skład wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum;
- Zespół Szkół w Michałowicach: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego;
- Przedszkole w Michałowicach.

Największy jest zespół szkół w Komorowie: w roku szkolnym 2011/12 uczęszczało do niego 990 uczniów; do zespołu w Michałowicach: 711 uczniów, a do zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi uczęszczało 573 dzieci i młodzieży.

Jak zwykle i tym razem dane statystyczne nie do końca w pełni oddają obraz sytuacji. W komorowskim zespole nie ma przedszkola; w Komorowie nie ma publicznego przedszkola, znane jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. W skład zespołu w Michałowicach nie wchodzi przedszkole, do przedszkola w Michałowicach uczęszczało w minionym roku szkolnym 154 dzieci, zatem w Michałowicach razem do publicznych placówek: przedszkola, podstawówki i gimnazjum uczęszczało 865 dzieci i młodzieży. W „ośrodkach” michałowickim i nowowiejskim nie ma liceów, więc gminna statystyka nie uwzględnia w tych miejscowościach młodzieży ze szkół średnich.

Jeśli już omawiamy przedszkola… W przedszkolu w Michałowicach zabrakło miejsc. Na rok przedszkolny 2012/13 wpłynęło 180 podań, a 30 zostało odrzuconych. Do przedszkola w Nowej Wsi nie przyjęto sześciorga dzieci.

Odrzuca się podania tych rodziców, którzy nie są zameldowani w naszej gminie; co niekoniecznie znaczy, iż tutaj nie mieszkają. (Pisaliśmy już o tym wielokrotnie na www.michalowice.pl, że nawet ¼ mieszkańców naszej gminy, czyli ok. 5 tys. osób, nie jest zameldowanych u nas). Brana jest też pod uwagę sytuacja materialna rodziców.

Brak miejsc w przedszkolu w Michałowicach odbierany jest przez lokalną ludność jako problem społeczny, w „ośrodku” nowowiejskim tego problemu niemal nie zauważa się. „Ośrodek” komorowski jak gdyby rządzi się innymi prawami. Dzieci wysyłane są do niepublicznych przedszkoli.

Do klas zero w 2011/12 roku uczęszczało: w szkole podstawowej w Nowej Wsi 44 uczniów, w Komorowie – 41, w Michałowicach – 62; czyli razem 147 dzieci.

Do „zerówek” aktualnie zapisanych jest: w Nowej Wsi – 53; w Komorowie – 29, w Michałowicach – 75 dzieci.

W roku szkolnym 2011/2012
- do szkół podstawowych uczęszczało (klasy 0 – 6), w Nowej Wsi – 363 uczniów, w Komorowie – 536, w Michałowicach – 527;
- do gimnazjów: w Nowej Wsi – 157, w Komorowie – 204, w Michałowicach – 184.

W roku szkolnym 2011/2012 do jedynego w gminie Michałowice liceum, liceum w Komorowie uczęszczało 250 uczniów.

Od lat gmina Michałowice może chwalić się znakomitą infrastrukturą oświatową. Wiadomo, gmina należy do najbogatszych w Polsce i – zgodnie z decyzjami gminnych władz – konsekwentnie buduje, rozbudowuje i wyposaża place zabaw, wyposaża pracownie w szkołach, wybudowane zostały hale gimnastyczne oraz nowoczesne boiska szkolne itp.

Od około dekady gmina musi przeznaczać coraz więcej środków na rozbudowę bazy szkolno-przedszkolnej. Wiąże się to ze zjawiskami demograficznymi. Rośnie liczba przedszkolaków i uczniów. (Dlatego przedszkole w Michałowicach nie jest w stanie przyjąć wszystkich uczniów). Wynika to, nie z większej dzietności, ale dlatego, że na terenie naszej gminy osiedla się coraz więcej młodych małżeństw. Po 1989 roku gmina szybko zaczęła tracić charakter gminy wiejskiej – tzn. z roku na rok malała liczba upraw i rolnictwo jest w zaniku. Odralniania się coraz więcej gruntów.

Dlatego trwa rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi, o dziesięć sal lekcyjnych zostanie rozbudowany zespół szkół w Michałowicach. W dalszej perspektywie czasu planowana jest budowa przedszkola i szkoły w Regułach.

Sprawa najważniejsza – poziom nauczania. Poziom infrastruktury przekłada się na poziom nauczania. Wielu uczniów gminnych gimnazjów dostaje się do najlepszych warszawskich liceów ogólnokształcących – co otwiera uczniom drogę do najlepszych uczelni.

Jedyne gminne liceum ogólnokształcące, w Komorowie ma swoją renomę. Wielu absolwentów liceum ukończyło prestiżowe uczelnie. W tym roku szkolnym na 64 abiturientów do matury przystąpiło 63 – wszyscy zdali. Zdawalność matury na przestrzeni ostatnich lat wynosi 100%. Uczniowie, abiturienci i absolwenci chwalą liceum za kameralność i dobrą atmosferę.

Bardzo dobrą opinię w powiecie ma gimnazjum w Michałowicach. Świadczy o tym chociażby to, że do michałowickiego gimnazjum składają papiery uczniowie spoza regionu. Podobnie jest z gimnazjami w Komorowie i Nowej Wsi.

Dla przykładu zaprezentujmy dane statystyczne z gimnazjum w Nowej Wsi. 46,5% uczniów gimnazjum było promowanych z wyróżnieniem. Średni wynik kształcenia to 4,55. Najwyższą średnią uzyskała klasa III a – 5,04. 75% uczniów uzyskało z zachowania oceny wzorowe i bardzo dobre. Wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego to niewątpliwy sukces gimnazjum. Średni wynik szkoły to – 76%. Średni wynik gminy Michałowice to 71%. Średni wynik powiatu pruszkowskiego – 60,9%.

Na te sukcesy pracują nauczyciele, począwszy od przedszkola; a na proces dydaktyczny: przekazywanie wiedzy, wychowanie, kształtowanie charakterów i rozwój osobowości mają wpływ również zajęcia pozalekcyjne. To kolejny temat, który warto rozwinąć – nasza gmina ma się czym pochwalić.

* * *
W uroczystościach zakończenia roku szkolnego, w placówkach oświatowych gminy Michałowice brał udział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Podziękował on za ciężką i ambitną pracę uczniom i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom gminnej oświaty i życzył przyjemnych wakacji.

* * *

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, 29 czerwca 2012 r.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak