29.08.2012 00:00

Publiczna oświata w gminie Michałowice

82
Jeszcze brzmi nam w uszach ostatni dzwonek rozpoczynający wakacje i nawet nie obejrzeliśmy się i już lada moment zabrzmi pierwszy: rozpoczynający kolejny rok szkolny. Warto zatem zastanowić się, jaka jest nasza gminna oświata? Najlepiej niech przemówią dane statystyczne.
„Twarde dane” uda się uzyskać około połowy września, ale nie tak bardzo będą różniły się one od uzyskanych obecnie, z pewnością tylko nieznacznie. Przedstawiamy zatem aktualne obliczenia.

Przypomnijmy, w naszej gminie są następujące publiczne jednostki oświatowe (niepublicznymi w niniejszym opracowaniu nie zajmujemy się):
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi z przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie; w jego skład wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum;
- Zespół Szkół w Michałowicach: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego;
- Przedszkole w Michałowicach.

Największy jest zespół szkół w Komorowie: w roku szkolnym 2011/12 uczęszczało do niego 990 uczniów; do zespołu w Michałowicach: 711 uczniów, a do zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi uczęszczało 573 dzieci i młodzieży.

Jeśli chodzi o przedszkola… W przedszkolu w Michałowicach zabrakło miejsc. Na rok przedszkolny 2012/13 wpłynęło 180 podań, a 30 zostało odrzuconych. Do przedszkola w Nowej Wsi nie przyjęto sześciorga dzieci.

Odrzuca się podania tych rodziców, którzy nie są zameldowani w naszej gminie; co niekoniecznie znaczy, iż tutaj nie mieszkają. (Pisaliśmy już o tym wielokrotnie na www.michalowice.pl, że nawet ¼ mieszkańców, czyli ok. 5 tys., naszej gminy nie jest zameldowana u nas). Brana jest też pod uwagę sytuacja materialna rodziców.

Do klas zero w 2011/12 roku uczęszczało: w szkole podstawowej w Nowej Wsi 44 uczniów, w Komorowie – 41, w Michałowicach – 62; czyli razem 147 dzieci.

Do „zerówek” aktualnie zapisanych jest: w Nowej Wsi – 53; w Komorowie – 29, w Michałowicach – 75 dzieci.

W roku szkolnym 2011/2012
- do szkół podstawowych uczęszczało (klasy 0– 6), w Nowej Wsi – 363 uczniów, w Komorowie – 536, w Michałowicach – 527;
- do gimnazjów: w Nowej Wsi – 157, w Komorowie – 204, w Michałowicach – 184.

W roku szkolnym 2011/2012 do jedynego w gminie Michałowice liceum, liceum w Komorowie uczęszczało 250 uczniów.

W gminie Michałowice rośnie liczba dzieci. Dlatego trwa rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi, o dziesięć klas zostanie rozbudowany zespół szkół w Michałowicach. W dalszej perspektywie czasu planowana jest budowa przedszkola i szkoły w Regułach.

Sprawa najważniejsza – poziom nauczania. Wysoki poziom infrastruktury przekłada się na poziom nauczania. Wielu uczniów gminnych gimnazjów dostaje się do najlepszych warszawskich liceów ogólnokształcących – co otwiera uczniom drogę do najlepszych uczelni.

Jedyne gminne liceum ogólnokształcące, w Komorowie ma swoją renomę. Wielu absolwentów liceum ukończyło prestiżowe uczelnie. W tym roku szkolnym na 64 abiturientów do matury przystąpiło 63 – wszyscy zdali. Zdawalność matury na przestrzeni ostatnich lat wynosi 100%. Uczniowie, abiturienci i absolwenci chwalą liceum za kameralność i dobrą atmosferę.

Bardzo dobrą opinię w powiecie ma gimnazjum w Michałowicach. O czym świadczy chociażby to, że do michałowickiego gimnazjum składają papiery uczniowie spoza regionu. Podobnie jest z gimnazjami w Komorowie i Nowej Wsi.

Dla przykładu zaprezentujmy dane statystyczne z gimnazjum w Nowej Wsi. 46,5% uczniów gimnazjum było promowanych z wyróżnieniem. Średni wynik kształcenia to 4,55. Najwyższą średnią uzyskała klasa III a – 5,04. 75% uczniów uzyskało z zachowania oceny wzorowe i bardzo dobre. Wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego to niewątpliwy sukces gimnazjum. Średni wynik szkoły to – 76%. Średni wynik gminy Michałowice to 71%. Średni wynik powiatu pruszkowskiego – 60,9%.

Oby ten kolejny – 2012-2013 rok szkolny był jeszcze lepszy od poprzedniego. Uczniom i nauczycielom życzymy jak najlepszych wyników.


* * *
Ten czas tak szybko mija. Wydawałoby się, że tak niedawno żegnaliśmy szkołę…
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak