18.05.2023 16:00

Wójt Gminy Michałowice ogłasza

78

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice” i zaprasza do składania ofert.

SPROSTOWANIE

W związku z zamieszczeniem w ogłoszeniu konkursowym błędnej daty złożenia dokumentów ofertowych, uprzejmie informujemy, że oferty wraz z załącznikami można składać w formie pisemnej w zamkniętej i podpisanej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r., do godz. 14:00.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuwychowania przedszkolnego.

 

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki