15.11.2010 13:37

20-lecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
NAJPIĘKNIEJSZA FORMA PODZIĘKOWANIA

161
10 listopada, w świetlicy w Opaczy Kolonii odbyła się uroczystość 20-lecia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dnia Pracownika Socjalnego.
„Najpiękniejszą formą podziękowania za ofiarowaną pomoc jest późniejsze przekazywanie jej innym” – ten cytat z Seneki przytoczyła przemawiając do zabranych kierownik GOPS Iwona Radzimirska.

Cytat ten został umieszczony na podziękowaniach za pracę na rzecz GOPS, które wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka wręczał razem z kierownikiem GOPS Iwoną Radzimirską pracownikom, byłym pracownikom oraz współpracownikom ośrodka.

W uroczystym spotkaniu, oprócz wójta, wzięli udział przedstawiciele michałowickich władz: przewodniczący Rady Gminy Michałowice Sławomir Walendowski, wiceprzewodniczący Paweł Zacny, radni: Hanna Brzeska-Kalczuk, Anna Kamińska, Eugeniusz Hanc, Grzegorz Jastrzębski, Sławomir Witek oraz pełniący funkcję wójta w 2009 r. Bolesław Kuss, a także skarbnik gminy Michałowice Anna Jankowska.

W spotkaniu uczestniczyła Barbara Kucharska – zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która przez 9 lat pełniła funkcję kierownika GOPS.

Prelekcję, bogato ilustrowaną zdjęciami, przygotowała i wygłosiła Katarzyna Wróblewska – główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych w GOPS.

Oto najważniejsze fakty przedstawione w tej prezentacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany Uchwałą nr 12/59/90 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z 20 kwietnia 1990 r.

Pierwszym kierownikiem GOPS był Andrzej Podgórski, od grudnia 1990 roku do kwietnia 1999 r. ośrodkiem kierowała Barbara Kucharska, od kwietnia 1999 r. do maja 2004 r. – Mirosława Dziadkiewicz, a od 1 czerwca 2004, zatrudniona przez wójta Romana Lawrence – Iwona Radzimirska.

GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o: pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania przemocy.

Od 2008 roku GOPS realizuje projekt „Aktywnie dla Rozwoju”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności).

W czerwcu 2007 r. GOPS uzyskał Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej CAL Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

GOPS zatrudnia 13 osób. Siedzibę ma w zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi.

Jak powiedziała kierownik GOPS Iwona Radzimirska: – Gmina Michałowice jest gminą otwartą na ludzkie potrzeby. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z terenu gminy Michałowice to około 350 osób, a z pomocy finansowej ośrodka korzysta 217 rodzin (tj. 439 osób). Pomoc materialna jest istotna, ale coraz ważniejsze jest wsparcie pozamaterialne w formie poradnictwa i doradztwa oraz praca socjalna. Staramy się rozszerzać ofertę pomocy pozamaterialnej, jednak naszą działalność utrudniają warunki lokalowe, dlatego często korzystamy z gościny, tak jak chociażby dzisiaj. Jak widać radzimy sobie, ale niestety nie możemy np. zorganizować stacjonarnych form pracy grupowej typu klub samopomocy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż optymalnym rozwiązaniem dla korzystających z pomocy ośrodka byłaby organizacja pracy w dwóch filiach – w Nowej Wsi i Opaczy, po obu stronach gminy.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka zapewnił: – W ciągu dwóch lat zostanie wybudowany urząd, a w nowym budynku będzie miejsce dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Listy osób wyróżnionych 10 listopada 2010 r.

Lista pracowników obecnie zatrudnionych

Iwona Radzimirska – kierownik GOPS
Urszula Gwardys – główna księgowa
Jolanta Nowak – inspektor GOPS
Urszula Ciechomska – inspektor ds. księgowych
Daniela Tomczak – radca prawny
Renata Feder-Schab – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Katarzyna Wróblewska – główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych
Edyta Żaczkiewicz – koordynator starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Książkiewicz – pracownik socjalny
Katarzyna Dąbek – specjalista pracy socjalnej
Magdalena Kwiatkowska – pracownik socjalny na zastępstwo
Marek Adamiak – pracownik socjalny
Ewa Zalewska – pracownik socjalny
Joanna Zarazińska-Józefowicz – pracownik socjalny

Lista pracowników wcześniej pracujacych w GOPS

Alfreda Gruszczyńska
Małgorzata Koniecka
Jolanta Jachna
Magdalena Żurawska
Paweł Kordys

Lista osób oraz organizacji wyróżnionych przez GOPS

Krzysztof Grabka – wójt gminy Michałowice
Radni gminy Michałowice
Sławomir Walendowski – przewodniczący Rady Gminy Michałowice
Anna Jankowska – skarbnik gminy Michałowice
Zofia Idzikiewicz – sekretarz gminy Michałowice
Antonina Płodzik – główna księgowa gminy Michałowice
Irena Lipińska – pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Piotr Ziembiński – komendant Posterunku Policji w Regułach
Andrzej Olęcki – dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach
Małgorzata głodowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
Ewa Dymura – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi
Jadwiga Jodłowska – przewodnicząca Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Grażyna Grabka – sołtys Opaczy Kolonii
Marian Bośka – sołtys Nowej Wsi
Stowarzyszenie K-40
Stowarzyszenie BORIS
Stowarzyszenie CAL
Jerzy Parokropek – prezes Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowej Wsi
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
Jadwiga Bazga – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów nr w Nowej Wsi
Felicja Ćwilichowska – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr w Komorowie
Katarzyna Molasa-Dołęgowska
Jerzy Łuksza
Jarosław Pych
Maria Dapińska
Alina Pachura
Dariusz Michalak
Grzegorz Jastrzębski
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak