13.05.2015 08:55

Absolutorium dla wójta

281
12 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Podczas VII sesji Rady Gminy Michałowice m.in. punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2014 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za ubiegły rok.

Wszyscy radni byli obecni w trakcie głosowania.  Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej było 13 radnych, 2 - wstrzymało się od głosowania; nie było głosów przeciwnych. Tym samym Rada Gminy Michałowice poparła finansową działalność Krzysztofa Grabki, wójta gminy, który już po raz 6. uzyskał absolutorium (licząc wszystkie kadencje).    

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, jak również gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, która opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  Uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: uchwały rady