10.02.2011 09:10

Budżet 2011 roku uchwalony!

11
Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet na 2011 rok. W tym roku planowane są dochody w wysokości 79 120 547,79 zł, natomiast wydatki – 82 035 121,79 zł. Deficyt budżetu wyniesie 2 914 574 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
DOCHODY GMINY

Zaplanowane dochody pochodzić będą z dochodów bieżących (podatki od osób fizycznych i prawnych, opłaty lokalne, dotacje celowe budżetu państwa, subwencja oświatowa) w wysokości 71 900 547,79 zł (90,9%) i majątkowych (pozyskanych ze środków unijnych) w wysokości 7 220 000 zł (9,1%). Planujemy, że największe wpływy dochodów bieżących w wysokości 35 406 728 zł pochodzić będą z wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT-ów, co stanowi 44,8% całości wpływów budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby płacili Państwo swoje podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Składając Nip-3 mogą wskazać Państwo Urząd Skarbowy w Pruszkowie, jako ten właściwy do rozliczania podatku ( artykuł do przeczytania ). Dla porównania, z podatków od osób prawnych (przedsiębiorstw, z tzw. Cit-ów) otrzymamy tylko 950 000 zł , co stanowi 1,2% całości budżetu. Dużą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa, z tego tytułu otrzymamy z budżetu państwa kwotę 14 143 876 zł (17,9%) . (Nie wystarczy to jednak w pełni na utrzymanie szkół i przedszkoli, na które planujemy wydatkować w 2011 roku 25 990 728 zł).
Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawia tabela i wykres.

 

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki gminy będą pokrywały wydatki bieżące (wszelkie koszty związane z działalnością gminy, a więc min. utrzymaniem czystości, oświetleniem ulic, zapewnieniem wyso¬kiego poziomu nauczania, wyposażania szkół i przedszkoli) oraz wydatki inwesty¬cyjne. Łączna ich wielkość wyniesie 82 035 121,79 zł, z czego na potrzeby bieżące przeznaczamy 61 838 997,72 zł (75,4% całości wydatków), zaś na inwestycje – 20 196 124,07 zł (24,6%).
 

Wydatki inwestycyjne

W grupie wydatków inwestycyjnych znajdują się koszty związane z  budową sieci wodociągowej i sanitarnej (dział 010 budżetu). Na ten cel przeznaczymy 1 845 998 zł. Na przebudowę i modernizację dróg planujemy wydać 7 136 640,02 zł (rozdział 60016), natomiast na odwodnienie terenów 1 157 379,94 zł (rozdział budżetu 60095). W tym roku ma ruszyć długo oczekiwana budowa Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą, przeznaczamy na tą inwestycję 8 000 000 zł (pozycja 2 rozdziału 75023 budżetu). Oprócz wymienionych pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć także nakładów poniesionych na modernizację budynków oświaty (1 402 000 zł– dział 801 budżetu) oraz wykonanie i modernizację oświetlenia (266 658,11zł - dział 900).
Pozostała kwota wydatków z tej grupy (387 448 zł) zostanie poniesiona min. na zakup mienia komunalnego i gospodarkę mieszkaniową.
>

Wydatki bieżące

Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
Największe wydatki poniesiemy na szkoły i przedszkola (dział 801 budżetu), w wysokości 25 990 728 zł , co stanowi 31,7% wszystkich wydatków. Co prawda otrzymamy subwencję z budżetu państwa w wysokości 14,1 mln złotych, jednak blisko 11,8 mln pokryjemy z własnych dochodów. Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę szkół w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi wyniosą 17 638 631 zł (rozdziały budżetu 80101, 80110 i 80120), zaś gminnych przedszkoli 1 934 808 zł (rozdział 80104 - przedszkola publiczne). Rodzice w formie opłaty stałej wpłacą 271 920 zł. Gmina przeznaczy także kwotę 4 329 110 zł na dotacje do niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego (rozdziały budżetu 80104 -przedszkola niepubliczne i 80106- punkty przedszkolne). Co miesiąc do każdego dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola dopłacimy 589,04 zł, natomiast 314,16 zł – uczęszczającego do punktu przedszkolnego. Pozostałe koszty poniesione na oświatę to min. koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcanie nauczycieli, czy dowożenie uczniów oraz finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Do wydatków związanych z edukacją i wychowaniem gminnej młodzieży zaplanowana została także kwota 1 018 096 zł, na którą złożą się pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), stypendia studentów (rozdział budżetu 80309), utrzymanie świetlic szkolnych oraz organizowanie różnych form wypoczynku (rozdziały 85401 i 85412). Łączna kwota przeznaczona na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 27 008 824 zł.
Utrzymanie infrastruktury, porządku i ochrona środowiska
Na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem gminy planujemy wydać 12 884 025 zł a więc 15,7% wszystkich wydatków. Kwota poniesiona na utrzymanie sieci wodociągowej i sanitarnej ma wynieść 5 875 000 zł (rozdział budżetu 01010). 73,2% tych wydatków (4,29 mln zł) zostanie pokryte wpływami uzyskanymi od mieszkańców za zrzut ścieków i pobór wody, jednak pozostała kwota w wys. 1,58 mln zł. zostanie pokryta z dochodów bieżących. Na drogi gminne - m. in. remonty i modernizację, zimowe ich utrzymanie, uzupełnianie znaków przeznaczymy 3 395 252,40 zł (rozdział 60016). Oświetlenie dróg i placów wyniesie 1 286 000 zł (rozdział 90015). Zapewnienie porządku na terenie gminy, a więc związane z tym utrzymanie zieleni i prace porządkowe, zbiór odpadów segregowanych, obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ma wynieść 1 279 500 zł (rozdziały 90003, 90004, 90013 i 90095). Gmina poniesie także koszty na konserwację odwodnienia i usuwanie zalewisk wodnych – 586 000 zł (rozdział 60095) oraz na utrzymanie transportu zbiorowego - 462 000 zł (rozdział 60004).
„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy musimy zarezerwować środki na obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa, która przeznaczane są na rzecz gmin „biedniejszych” tzw. „janosikowe”. Co miesiąc z naszego budżetu będzie wypłacane 444 661,16 zł, co w skali roku da kwotę 5 335 934 zł (6,5% wydatków) (rozdział budżetu 75831).
Pomoc społeczna
Do zadań gminy wpisana jest pomoc osobom najuboższym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku wydatki na pomoc tym osobom wyniosą 2 926 068 zł (3,6% (dział budżetu 852) Kwota w wysokości 1 604 160 zł, która wpłynie do nas z budżetu państwa i innych wpłat, tylko w pewnym stopniu pokryje te koszty, pozostałe świadczenia będą finansowane z dochodów własnych gminy.
Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją wyniosą 6 929 000 zł (8,4%) (rozdział budżetu 75023). Zostaną one poniesione na działalność Urzędu Gminy Michałowice. Są to min. koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniem i jego pochodnymi dla pracowników, zakupem oprogramowania i usług pocztowych.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wydatki związane z nieruchomościami gminnymi planujemy przeznaczyć kwotę 1 153 585 zł (1,4%) (rozdział budżetu 70005). Największa część tych wydatków jest zarezerwowana na wypłatę ewentualnych odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy, na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Pozostałe koszty zostaną poniesione na min. usługi notarialne czy opłatę rzeczoznawców.
Kultura i sport
Łącznie na te cele planowany jest wydatek w wysokości 2 221 364,32 zł (2,7% wydatków). Na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczyliśmy kwotę 1 360 500 zł (1,7% wydatków) (dział 921). Organizacja i wspieranie finansowe wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, organizowanie imprez okolicznościowych tj. Dzień Niepodległości, Dożynki, Dni Gminy Michałowice oraz koszty pokrywające działalność świetlic wiejskich wyniosą 728 500 zł (rozdział 92109). Utrzymanie 3 bibliotek gminnych, które udostępniają mieszkańcom bogate zbiory książek, to kwota 524 000 zł (rozdział budżetu 92116).
Kwota przeznaczona na działalność sportową jest nieco mniejsza i kształtuje się na poziomie 860 864,32 zł (1%) (dział 926). Kwota ta ma pokryć koszty związane z działalnością obiektów sportowych i rekreacyjnych (organizowanie na nich imprez sportowych oraz utrzymanie i konserwacja obiektów i sprzętu), jak również wspieranie działalności sportowej na trenie naszej gminy.
Obsługa długu publicznego
W tym roku koszt zaciągniętych zobowiązań wyniesie 1 657 101 zł (dział budżetu 757).
Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy wszelkie nie wymienione wcześniej koszty, które związane są z działalnością gminy. Są to min. wydatki związane z ochroną zdrowia, zapewnieniem bezpieczeństwa, poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego czy promocję gminy. Łączna ich wartość to 1 818 096,40 zł.

Szczegóły uchwały budżetowej 2011 r.

 

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji