16.01.2013 14:00

Budżet na rok 2013

43
Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet na 2013 rok. W tym roku dochody planowane są w wysokości 83 195 106,14 zł , natomiast planowane wydatki – 87 588 006,14 zł. Deficyt budżetu wyniesie 4 392 900 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
DOCHODY GMINY
Zaplanowane dochody pochodzić będą przede wszystkim z podatków od osób fizycznych i prawnych, opłat lokalnych, dotacji celowych budżetu państwa, subwencji oświatowej. Największe wpływy dochodów bieżących (planowana kwota 82 953 106,14 zł) pochodzić będą z udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT-ów - prognozowane są w wysokości 39 908 945 zł , co stanowi 47,97 % całości wpływów budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby podatek osób niezameldowanych w naszej gminie, a ją faktycznie zamieszkujących, trafiał do budżetu gminy Michałowice. Dla porównania, udział z CIT-ów - podatku od osób prawnych, szacujemy, że wyniesie tylko 1 000 000 zł, co stanowi 1,20% całości budżetu. Mimo tego, że wiele firm prowadzi działalność na terenie gminy Michałowice, duża część tego podatku nie wpływa do jej budżetu. Firmy zarejestrowane są i mają główne siedziby poza naszą gminą, ich podatki zasilają więc inne budżety.

Do budżetu gminy z podatków od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatków cywilnoprawnych oraz różnych opłat szacowane są wpływy 15 491 470 zł (18,62%). Dużą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa, z tego tytułu planujemy otrzymać z budżetu państwa kwotę 16 164 125 zł (19,43 %) - jednak nie wystarczy to w pełni na utrzymanie szkół i przedszkoli, na które planujemy wydatkować w 2013 roku blisko 30 mln zł.

Dotacje celowe, które powinniśmy otrzymać z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - prognozujemy, że wyniosą 3 059 100zł.
Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawia tabela i wykres;WYDATKI GMINY
Planowane wydatki gminy będą pokrywały wydatki bieżące (wszelkie koszty związane z działalnością gminy, a więc m.in. utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, wyposażania szkół i przedszkoli) oraz wydatki inwestycyjne. Łączna ich wielkość planujemy, że wyniesie 87 588 006,14 zł , z czego na potrzeby bieżące prognozujemy przeznaczyć 70 230 614,37 zł (80,18% całości wydatków), zaś na inwestycje – 17 357 391,77 zł (19,82%).

Wydatki inwestycyjne
W grupie wydatków inwestycyjnych znajdują się koszty związane z budową sieci wodociągowej i sanitarnej (dział 010 budżetu). Na ten cel planujemy przeznaczyć 2 495 000 zł . Na przebudowę i modernizację dróg prognozowana jest kwota wydatków w wysokości 9 545 000 zł (rozdział 60014-60016), natomiast na odwodnienie terenów - 1 700 000 zł (rozdział budżetu 60095). Oprócz wymienionych pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć także nakładów na rozbudowę i modernizację budynków oświaty – m.in. szkół w Michałowicach i Komorowie (planowany jest wydatek w wysokości 2 290 500 zł – dział 801 budżetu), modernizację i budowę budynków świetlic wiejskich (294 494,09 zł dział 921) oraz na wykonanie i modernizację oświetlenia (252397,68 zł - dział 900). Pozostała kwota wydatków z tej grupy (780 000 zł) została zaplanowana m.in. na zakup mienia komunalnego i gospodarkę mieszkaniową.
Wydatki bieżące
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
Największe wydatki spodziewamy się ponieść na szkoły, przedszkola i żłobki (dział 801 i 853 budżetu), w wysokości 29 278 513 zł , co stanowi 33,43% wszystkich planowanych wydatków. Co prawda spodziewane są wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 16,14 mln złotych, jednak ponad 13,1 mln planujemy pokryć z własnych dochodów.
Prognozowane wydatki związane z prowadzeniem przez gminę szkół w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi wyniosą 19 568 695 zł (rozdziały budżetu 80101, 80103; 80110 i 80120), zaś gminnych przedszkoli 2 079 949 zł (rozdział 80104 - przedszkola publiczne). Oceniamy, że rodzice w formie opłaty stałej wpłacą 279 760 zł.
Gmina planuje przeznaczyć także kwotę 5 801 650 zł na dotacje do niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego i żłobków (rozdziały budżetu 80104 - przedszkola niepubliczne i 80106 - punkty przedszkolne; 85305- żłobki). Co miesiąc do każdego dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola dopłacimy 633,28 zł, 337,75 zł – uczęszczającego do punktu przedszkolnego, 400 zł – żłobka, natomiast klubu dziecięcego – 200 zł. Pozostałe prognozowane koszty poniesione na oświatę to m.in. koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcanie nauczycieli, czy dowożenie uczniów.
Do wydatków związanych z edukacją i wychowaniem gminnej młodzieży i dzieci zaplanowana została także kwota 1 376 835 zł, na którą złożą się pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), stypendia studentów (rozdział budżetu 80309), utrzymanie świetlic szkolnych oraz organizowanie różnych form wypoczynku (rozdziały 85401 i 85412).
Łączna planowana kwota przeznaczona na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 30 655 348 zł, 35% wszytkich wydatków.

Utrzymanie infrastruktury, porządku i ochrona środowiska
Na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem gminy planowane są wydatki w wysokości 15 354 415 zł, a więc 17,53 % wszystkich wydatków. Spodziewana kwota poniesiona na utrzymanie sieci wodociągowej i sanitarnej ma wynieść 7 196 000 zł (rozdział budżetu 01010). Na drogi gminne - m.in. remonty i modernizację, zimowe ich utrzymanie, uzupełnianie znaków planowane jest wydanie 3 203 500 zł (rozdziały 60014-60016), zaś oświetlenie dróg i placów - 1 458 000 zł (rozdział 90015). Zapewnienie porządku na terenie gminy, a więc związane z tym utrzymanie zieleni i prace porządkowe, usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców, obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oceniamy, że wyniesie 2 426 915 zł (rozdziały 90002; 90003, 90004, 90013 i 90095). Planowane kwoty, które gmina poniesie na konserwację odwodnienia i usuwanie zalewisk wodnych – wyniosą 450 000 zł (rozdział 60095) oraz na utrzymanie transportu zbiorowego - 620 000 zł (rozdział 60004).

„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy konieczne jest zarezerwowanie środków na obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa, która przeznaczane są na rzecz gmin biedniejszych - subwencja równoważąca dla gmin tzw. „janosikowe”. Co miesiąc z naszego budżetu będzie wypłacane 366 630,67 zł, co w skali roku da kwotę 4 399 568 zł (5,02 % wydatków) (rozdział budżetu 75831).

Pomoc społeczna
Do zadań gminy wpisana jest pomoc osobom najuboższym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku wydatki na pomoc tym osobom planujemy, że wyniosą 3 284 056 zł (3,75%) (dział budżetu 852). Kwota w wysokości 1 686 914 zł, która szacujemy, że wpłynie do nas z budżetu państwa i innych wpłat, tylko w pewnym stopniu pokryje te koszty, pozostałe świadczenia będą finansowane z dochodów własnych gminy.

Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją planowane są w wysokości 7 932 257 zł (9,06%) (rozdział budżetu 75023). Zostaną one poniesione na działalność Urzędu Gminy Michałowice. Są to min. koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniem i jego pochodnymi dla pracowników, zakupem oprogramowania i usług pocztowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wydatki związane z nieruchomościami gminnymi planowane jest przeznaczenie kwoty 1 757 000 zł (2,02%) (rozdział budżetu 70005). Największa część tych wydatków jest zarezerwowana na wypłatę ewentualnych odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy, na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Pozostałe koszty zostaną poniesione na m.in. usługi notarialne czy opłatę rzeczoznawców.

Kultura i sport
Łącznie na te cele planowany jest wydatek w wysokości 2 683 188,37 zł (3,06% wydatków). Na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego szacujemy wydatkować 1 638 502,39 zł (1,87% wydatków) (dział 921). Organizacja i wspieranie finansowe wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, organizowanie imprez okolicznościowych m.in Dzień Niepodległości, Dożynki, Dni Gminy Michałowice oraz koszty pokrywające działalność świetlic wiejskich, planowane są w wysokości 961 581,39 zł (rozdział 92109). Utrzymanie 3 bibliotek gminnych, które udostępniają mieszkańcom bogate zbiory książek, to kwota określona w wysokości 570 921 zł (rozdział budżetu 92116).
Kwota przeznaczona na działalność sportową jest nieco mniejsza i została zaplanowana na poziomie 1 044 685,98 zł (1,19%) (dział 926). Kwota ta ma pokryć koszty związane z działalnością obiektów sportowych i rekreacyjnych (organizowanie na nich imprez sportowych oraz utrzymanie i konserwacja obiektów i sprzętu), jak również wspieranie działalności sportowej na trenie naszej gminy.

Obsługa długu publicznego
W tym roku wydatek na pokrycie kosztów zaciągniętych zobowiązań zaplanowany jest w wysokości 1 677 524 zł (dział budżetu 757).

Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy wszelkie nie wymienione wcześniej koszty, które związane są z działalnością gminy. Są to m.in. wydatki związane z ochroną zdrowia, rezerwą budżetową; zapewnieniem bezpieczeństwa, poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego czy promocję gminy. Łączna ich wartość zaplanowana jest w kwocie 2 477 258 zł

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji