08.12.2011 12:00

Dobre praktyki, aktywujące osoby starsze, tematem wizyty studyjnej

28
W październiku br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gminy Michałowice gościł grupę 25 pracowników socjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentujących ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziennego pobytu, stowarzyszenia pracujące na rzecz osób starszych oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.
Wizyta rozpoczęła się w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii wystąpieniem p. Edyty Żaczkiewicz, pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, która omówiła rolę ośrodka w pracy na rzecz seniorów. Działania na rzecz osób starszych podejmowane przez ośrodek to m. in. realizacja usług opiekuńczych, pomoc wolontariuszy, zainicjowanie projektu „Święta razem”, pomoc w przygotowaniu pism, wsparcie przy rozdawnictwie żywności. To również wspieranie inicjatyw pojawiających się wśród seniorów, poprzez udostępnianie lokalu i nawiązanie kontaktów. Rola ośrodka pomocy w pracy na rzecz seniorów odgrywa rolę wspierającą działania gminy, gdyż gmina Michałowice od wielu lat wspiera te osoby, zatrudniając pracownika, który pełni role animatora środowiska seniorów. Pani Agnieszka Buczyńska - inspektor ds. kultury - opowiedziała o tym, w jaki sposób gmina aktywnie wspiera pięć kół emerytów i rencistów. Następnie przedstawicielki najmłodszego koła w Opaczy p. Ewa Adamczyk i p. … opowiadały o współpracy i relacjach między samymi uczestnikami koła, a także o wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany z zaprzyjaźnioną gminą włoską. Kolejnym punktem była wizyta w siedzibie Koła Emerytów i Rencistów w Komorowie. Państwo Felicja i Ekspedyt Jan Ćwilichowscy, zapoznali gości z działalnością swojego koła, opowiedzieli o charytatywnym prowadzeniu banku żywności, działalności kulturalnej, prowadzeniu chóru oraz organizowaniu spotkań i wycieczek.
Następnym przystankiem wizyty studyjnej było spotkanie z przedstawicielami Koła Emerytów i Rencistów w Nowej Wsi, którego wieloletnią Przewodniczącą jest p. Jadwiga Bazga oraz z Panią Renatą Tyszko - opiekunem grupy samopomocowej osób chorych na Parkinsona, która opowiedziała o działalności grupy nadmieniając, że niebawem będą już stowarzyszeniem. Na zakończenie Pani Aleksandra Wiśniewska seniorka i wolontariuszka, opowiedziała o aktywnym życiu seniora i sposobie na życie, a swoimi brawurowymi opowieściami rozbawiła gości do łez. Potem była chwila na rozmowę, były pytania i dobre rady. Wszyscy nasi kochani seniorzy wzbudzili zachwyt, podziw a nawet wzruszenie.
Zorganizowana wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się uczestników z dobrymi praktykami działań w obszarze aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów, których zadaniem jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej a także budowanie więzi międzyludzkich i integrowanie środowiska ludzi starszych. Jesteśmy przekonani, że wizyta się udała i zaowocuje w przyszłości nowymi pomysłami.

GOPS - Edyta Żaczkiewicz

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji