25.11.2022 12:35

Gmina Michałowice - najlepszą gminą wiejską Mazowsza

198
Gmina Michałowice zajęła 1. miejsce w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego w kategorii gminy wiejskie oraz została uhonorowana tytułem lidera powiatowego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Ranking Gmin zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. 

Ocenie poddawane są czynniki:

  • gospodarcze (m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca, średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca),
  • społeczne (m.in. średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty, udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin),
  • środowiskowe (m.in. wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu)
  • oraz przestrzenne (udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy).

Więcej informacji o wskaźnikach: link

Więcej informacji o Rankingu na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: link.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: Mazowsze, ranking, konkurs, nagrody

Zobacz także