28.11.2023 16:15

Gmina Michałowice po raz kolejny najlepszą gminą wiejską na Mazowszu

144
W piątek, 24 listopada br. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w Rankingu Gmin 2023 r. W tegorocznej edycji rankingu, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Warszawie, gmina Michałowice zajęła 1. miejsce w kategorii gmin wiejskich, jednocześnie została uhonorowana tytułem lidera powiatu pruszkowskiego.

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. 

Opracowując ranking wzięto pod uwagę aż szesnaście zobiektywizowanych wskaźników ilościowych obejmujących cztery strefy:

  • gospodarczą m.in.: średnioroczne dochody własne i wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2020-2022, zadłużenie samorządów czy udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022r.;
  • społeczną m.in.: wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a także udział środków przekazanych w ubiegłym roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego, średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty);
  • środowiskową m.in.: wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
  • przestrzenną - udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.

Dziękujemy za to wyróżnienie. Cieszy nas, że uwzględniono w nim również wskaźniki dotyczące środowiska naturalnego czy uwarunkowań społecznych. 

Więcej informacji o Rankingu na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: link.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także