16.12.2010 10:00

II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji

24
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych i doraźnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego) – to wydarzenia , które miały miejsce podczas ostatniej sesji rady, 14XII.
Sesja rozpoczęła się ślubowaniem złożonym przez Krzysztofa Grabkę, który w ostatnich wyborach samorządowych został wybrany wójtem gminy Michałowice.

Krzysztof Grabka jest mieszkańcem Opaczy Kolonii. Działalność samorządową na terenie naszej gminy rozpoczął już ponad 8 lat temu, najpierw będąc sołtysem swojej miejscowości, a następnie w poprzednich wyborach samorządowych - zostając radnym gminy. Jednak dość szybko złożył mandat, gdyż poprzedni wójt śp. Roman Lawrence, powołał go na stanowisko swojego zastępcy. W przedterminowych wyborach na wójta w 2009 roku, mieszkańcy obdarzyli go zaufaniem, powierzając mu to stanowisko. Po pełnieniu obowiązków wójta przez ponad rok, ponownie będzie piastował tę funkcję w latach 2010-2014.

W swoim przemówieniu wójt Krzysztof Grabka złożył gratulacje wszystkim nowo wybranym radnym, którzy funkcje radnego będą sprawowali po raz kolejny (11 osób) oraz tym - po raz pierwszy zasiadającym w radzie i zastępującym osoby, które odeszły do rady powiatu lub nie ubiegały się o ponowny wybór (4 osoby).

Jak podkreślił wójt nowa kadencja to nie tylko nowe zadania, ale także wiele takich, które będą kontynuowane, a należą do nich min. prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz budowa urzędu gminy.

Istotnymi problemami gminy, na który Krzysztof Garbka zwrócił uwagę i wymagają rozwiązania są :
- konieczność rozbudowy placówek oświatowych –związane jest to z dużą liczbą uczniów i przepełnieniem w szkołach ;
- wprowadzenie wspólnego biletu WKD – wójt pragnie rozwiązać ten problem kompleksowo, ze wszystkimi gminami, znajdującymi się na linii kolejki WKD. Zostało już podpisane wstępne porozumienie z innymi samorządami, niebawem zostanie wniesiony projekt uchwały dotyczący tego zagadnienia;
- budowa kolejnych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – gmina Michałowice jest już na finiszu budowania obydwu sieci, stąd też nie ma możliwości dofinansowywania ze środków unijnych. Inne samorządy dopiero rozpoczynają inwestycje wodno-kanalizacyjne, przez co pozyskują fundusze zewnętrzne (przyp. gm. Michałowice otrzymała dotacje unijną na budowę sieci kanalizacyjnej w 2005 r. ); Wójt wspominał także o konieczności zreformowania współpracy z MPWiK, które w dalszym ciągu jest dostawcą wody do części miejscowości gminy.
- kolektory słoneczne dla mieszkańców – niebawem zostanie złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie funduszy zewnętrznych na projekt związany z instalacjami solarnymi.

Na zakończenie wystąpienia wójt życzył radnym i sobie owocnej i harmonijnej współpracy.

W dalszej części sesji przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących rady (przewodniczącego rady wybrano podczas pierwszej sesji i został nim Paweł Rajski) .
W tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącymi rady zostali: Pani Aurelia Zalewska, która uzyskała mandat w okręgu nr 6 – Komorów i Granica oraz Pan Paweł Zacny, uzyskał mandat w okręgu nr 1 - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś.
Następnie radni dokonali wyboru członków komisji.

Komisja Rewizyjna:
1. Hanna Brzeska-Kalczuk
2. Tadeusz Chruściak
3. Wojciech Herner
4. Anna Kamińska
5. Przemysław Majtyka

Komisja Budżetu i Finansów
1. Eugeniusz Hanc
2. Anna Kamińska
3. Paweł Kordys
4. Michał Krzyżanowski
5. Anna Olak-Popko
6. Sławomir Walendowski
7. Elżbieta Zawadzka

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej :
1. Ewa Borzymowska
2. Tadeusz Chruściak
3. Eugeniusz Hanc
4. Wojciech Herner
5. Michał Krzyżanowski
6. Przemysław Majtyka
7. Paweł Rajski
8. Paweł Zacny
9. Aurelia Zalewska

Komisja Spraw Społecznych:
1.Ewa Borzymowska
2. Hanna Brzeska-Kalczuk
3. Eugeniusz Hanc
4. Paweł Kordys
5. Anna Olak-Popko
6. Paweł Zacny
7. Aurelia Zalewska
8. Elżbieta Zawadzka

Doraźna Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego:
1. Tadeusz Chruściak
2. Eugeniusz Hanc
3. Anna Olak-Popko

Wójt gminy - Krzysztof Grabka

Przewodniczący rady - Paweł Rajski
Wiceprzewodnicząca rady - Aurelia Zalewska
Wiceprzewodniczący rady - Paweł Zacny
Barbara Łapińska-Heldt , przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
odczytuje zaświadczenie o wyborze Krzysztof Grabki na stanowisko wójta gminy Michałowice

Gratulacje od przewodniczącego Rady Gminy Michałowice Pawła Rajskiego

II Sesja rady
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji