25.09.2019 21:55

Konkurs SARP na koncepcję urbanistyczną i przedszkole w Regułach rozstrzygnięty!

592
Poznaliśmy laureatów konkursu na koncepcję urbanistyczną i przedszkole w Regułach. W pierwszym etapie jurorzy musieli wybierać spośród 37 prac, do drugiego etapu przeszło 5. Zwyciężyła firma M.O.C. z Katowic.

Konkurs SARP na koncepcję urbanistyczną i przedszkole w Regułach rozstrzygnięty!
We wtorek 24 września o godzinie 16:00 ogłoszone zostały wyniki Dwuetapowego konkursu na kampus edukacyjny i przedszkole przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach. Laureatem została pracownia architektoniczna M.O.C. z Katowic.

Pierwsze wyróżnienie zdobył Maciej Siuda we współpracy z Mateuszem Falkowskim - filozofem. W zakresie kryteriów urbanistycznych sąd konkursowy docenił ich pracę za:

 • stworzenie zorganizowanego układu obiektów osadzonych w zieleni, z czterema powiązanymi przestrzeniami publicznymi
 • próbę wytworzenia pierzei ul. Alei Powstańców Warszawy
 • Wytworzenie powiązań terenów otwartych w obszarze opracowania z terenami położonymi na południe od obszaru objętego opracowaniem
 • kształtowanie terenów zieleni jako sekwencji otwartych wnętrz, co wyraża charakter podmiejskiej miejscowości

W zakresie kryteriów podlegających ocenie w drugim etapie sąd ocenił pracę za ciekawe rozwiązanie atrium wraz z zadaszonymi placami zabaw, pozwalającymi na użytkowanie przedszkola zarówno w okresie niepogody jak i letnich upałów, co daje osłonę przed słońcem.
Drugie wyróżnienie otrzymali architekci Tomasz Bogusz z Gdańska i Michał Wiater z Cewic, Marta Mioduszewska z Gdańska, Izabela Kordyka z Berlina i Karol Szulc z Gdańska.


W zakresie pierwszego etapu sąd konkursowy docenił pracę za:

 • stworzenie czytelnego układu urbanistycznego z prawidłowo rozdysponowanym układem obiektów kubaturowych i funkcji
 • prawidłowo rozwiązany układ parkingowy
 • otwarcie w kierunku południowym umożliwiającego powiązanie z terenami zielonymi
 • decyzję o ukształtowaniu terenu przed urzędem gminy w formie terenu zielonego w oparciu o roślinność łąkową
 • uatrakcyjnienie formy ukształtowania terenu poprzez zastosowanie makroniwelacji z wykorzystaniem ziemi z wykopów planowanych inwestycji
 • wprowadzenie wody jako elementu kształtowania krajobrazu

W zakresie kryteriów podlegających ocenie w drugim etapie sąd konkursowy docenił pracę za koncepcję wielofunkcyjnego holu, będącego miejscem zabaw i integracji dzieci i rodziców, pozwalającego na wykorzystanie go także poza okresem funkcjonowania przedszkola oraz za właściwe i konsekwentne przeprowadzenie strefowania obiektu, uwzględniające odseparowanie akustyczne poszczególnych funkcji. Pomieszczenia gospodarcze i administracyjno-techniczne tworzą osłonę akustyczną dla sal dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu otwarcia tychże sal na wewnętrzne, zielone atrium.
Trzecią nagrodę sąd przyznał pracy konkursowej Pracownia Projektowa Paulina Rogalska z Włocławka, Kamila Szatanowska Studio projektowe z Gdańska i Zofia Zukowicz z Gdańska.
W zakresie pierwszego etapu sąd konkursowy docenił pracę za:

 • próbę całościowego zorganizowania terenu jako obszaru zielonego ze swobodnie rozrzuconą zabudową kubaturową
 • za ideę centralnej, podłużnej przestrzeni publicznej integrującej układ urbanistyczny
 • za propozycję parku na terenie przyległym do przystanku WKD z ciekawym programem funkcjonalnym i formalnym - ogród wodny, place zabaw
 • za powiązanie przestrzenne otwartych terenów kampusu z terenami zielonymi przylegającymi do obszarów opracowania od południa
 • za udaną próbę stworzenia spójnej propozycji przestrzennej kampusu zatopionego w zieleni za pomocą różnorodnych środków przestrzennych i formalnych

W drugiej części konkursu sąd konkursowy docenił pracę za:

 •  szczegółowe opracowanie bogatego i zróżnicowanego programu funkcjonalnego placówki
 • za bogaty program funkcjonalny ogrodu zapewniający kompleksowość doświadczeń poznawania świata dla przedszkolaków
 • za atrakcyjną gradację przestrzeni pomiędzy salami, a przestrzenią wspólną
 • za ciekawą propozycję ukształtowania klubu przedszkolnego, jako dodatkowej kubatury w zespole przedszkola
 • a nawet w detalu: za ukształtowanie okien pozwalające na wykorzystanie parapetów jako miejsc siedzisk
 • duże, ustawne sale dydaktyczne, o właściwych proporcjach.

Pewne wątpliwości sądu wzbudziło rozwiązanie sytuacji obiektu względem stron świata, w tym szczególnie lokalizacji wejścia głównego od strony południowej. Sąd uznał także za mniej korzystne zlokalizowanie placu zabaw i ogrodu dziecięcego od strony północnej i wschodniej. Sąd uznał też, że jedna z sal jest znacząco gorzej doświetlona od pozostałych.
Drugą nagrodę przyznano pracownia Linia Prosta Piotr Nowocin - Podkowa Leśna, Krzysztof Kamieniobrodzki - Warszawa, Grzegorz Rejniak Warszawa, Kacper Borek, Barchitektura Rela Juraszczyńska Pęcice Małe.
W zakresie pierwszego etapu sąd konkursowy docenił pracę za:

 • ciekawe powiązania z terenami stacji kolejowej
 • układ budynków zorganizowanych wokół dwóch głównych przestrzeni publicznych
 • ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni parkowej pomiędzy przystankiem WKD a siedzibą urzędu gminy
 • przedpola urzędu - rozwiązanie takie pozwala na podkreślenie Reguł jako centrum administracyjnego gminy
 • otwarcie obszaru opracowania w kierunku południowym
 • bardzo konsekwentną kontynuację osi Alei Topolowej
 • ukształtowanie pierzei ul. Aleja Powstańców Warszawy
 • ukierunkowanie Alei Topolowej w kierunku ulicy nowoprojektowanej, pozwalające na naturalne skanalizowanie ruchu samochodowego po południowym obrzeżu obszaru objętego opracowaniem
 • za przedstawienie propozycji układu komunikacji rowerowej
 • W drugiej części konkursu sąd konkursowy docenił pracę za:
 • ciekawe zastosowanie modułowości w kształtowaniu architektury
 • naturalne wydzielanie za pomocą kubatur placów zabaw dla dzieci małych i starszych
 • właściwe rozwiązanie strefy wejścia z lokalizacją sali widowiskowo-rekraacyjnej
 • właściwy gabaryt i proporcje sali widowiskowo-rekracyjnej
 • próbę zmierzenia się z niekorzystnym układem trójkątnej działki (którą działkę autorzy sami sobie wydzielili w opracowaniu urbanistycznym)
 • skala obiektu jest właściwie dopasowana do ergonomii użytkowników

Z uwag krytycznych komisja stwierdziła, że niedostatecznie zaakcentowano wejście.
Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia M.O.C Architekci z Katowic
W pierwszym etapie sąd konkursowy docenił:

 • czytelną propozycję rozczłonkowanych obiektów osadzonych w krajobrazie, tworzących charakter kampusu osadzonego w zieleni
 • zdefiniowaną sekwencję przestrzeni publicznych prowadzących do stacji kolejowej
 • za uwzględnienie potrzeb komunikacji rowerowej łącznie z zadaszonym parkingiem przy stacji WKD

W drugim etapie sąd docenił pracę za:

 • najsilniejszą odpowiedź na pytanie postawione w konkursie z uwzględnieniem charakterystyki lokalizacji.
 • obiekt ma szansę stać się trwałym i wartościowym elementem centrum gminy.
 • powściągliwą, przyjazną architekturę z ekonomicznym wydatkowaniem środków na inwestycję.
 • poprawnie rozwiązaną funkcję obiektu umożliwiającą optymalizację przestrzeni komunikacji
 • za zaprojektowanie przestrzeni wewnętrznych o dobrych proporcjach, jasnych, zapewniających dobre warunki do kształtowania dobrego klimatu akustycznego
 • za trafność zaproponowanego doboru materiałów i kolorystyki wnętrz, umożliwiającą stworzenie wnętrz o wysokiej wartości plastycznej
 • za racjonalne i przemyślane podejście do problematyki energoefektywności i kosztów eksploatacji budynku

Komisja sformułowała również zalecenia:

 • należy rozważyć częściowe ograniczenie przezierności ściany wydzielającej jadalnię dzieci starszych od szatni w celu ograniczenia efektu rozpraszania dzieci spożywających posiłek przez osoby przebywające w szatni
 • drzwi do toalet przy salach powinny prowadzić bezpośrednio z przestrzeni sali dydaktycznej, nie z przestrzeni korytarzyka będącego częścią sali, pozwalając na kontrolę wzrokową toalety przez nauczyciela będącego w sali
 • ukształtowanie sali powinno pozwalać na jak najszerszy wgląd w głąb z sali w przestrzeń korytarza
 • w kolejnych fazach rozbudowy przedszkola należy zwrócić uwagę na możliwie różnorodny program funkcjonalny dla patio wewnętrznego
 • z uwagi na porolniczy charakter inwestycji należy szczegółowo opracować program nasadzeń uwzględniając czas wzrostu roślin i wielkość nasadzeń, zapewniając niezbędną ochronę przed nasłonecznieniem terenu zieleni i placów zabaw
 • należy dążyć do zwiększenia powierzchni ogrodów i placów zabaw po południowo-wschodniej stronie przedszkola
 • należy przeanalizować możliwość lokalizacji miejsc parkowania krótkoterminowego kiss&ride w bezpośrednim otoczeniu przedszkola

Po ogłoszeniu wyników konkursu zgromadzeni mieli czas na zapoznanie się z pracami zgłoszonymi na konkurs i rozpoczęła się dyskusja pokonkursowa. Zapis dyskusji można obejrzeć tutaj:

Wystawę pokonkursową można oglądać w Urzędzie Gminy do 03.10.2019.

Szczegółowe wyniki konkursu są opublikowane na stronie SARP oraz na dedykowanej stronie pod adresem: https://konkursy.michalowice.eu/

Opublikowany przez: Marcin Bójko