05.03.2012 14:00

Nowe regulacje w gospodarce odpadami

10
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na zorganizowanie i wprowadzenie nowego sytemu odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Dzięki powszechności systemu, którym będą objęci bez wyjątku wszyscy, gmina będzie miała pełną kontrolę nad powstającymi na jej terenie odpadami.
Jednak zanim działania podejmie gmina, to sejmik województwa, w terminie do 1 lipca 2012 r., ma obowiązek uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane miejsca, gdzie będą one przetwarzane: np. spalane, sortowane.

Powyższe akty prawne będą dla gminy kluczowe, gdyż bez wskazania regionalnej instalacji, gmina nie może podjąć uchwał, do których podjęcia obliguje ją zmiana ustawy.

Do 30 czerwca 2013 r. dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów, jakie zawarli Państwo z podmiotami uprawnionymi do wywozu odpadów, nie ulegają zmianie.

Jak będzie działał nowy system zbierania odpadów?
 rada gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,
 mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów poniosą znacznie wyższe koszty ich usunięcia – opłaca się więc segregować,
 wszystkie odpady od mieszkańców odbierze podmiot uprawniony, który zostanie wyłoniony przez gminę w przetargu,
 nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego sprawować będzie gmina,
 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną tego systemu. Wpływające do gminy opłaty muszą się bilansować z ponoszonymi przez gminę wydatkami.

Działania mają na celu przede wszystkim ograniczenie powstawania dzikich wysypisk, poprawę czystości w lasach i przydrożnych rowach jak również w bezpośrednim otoczeniu każdego z nas.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji