12.01.2018 12:15

Opłaty w 2018 r.

828
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości i środków transportu, jednak więcej zapłacimy za odbiór odpadów.

30 października 2017 r. Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XXVII/339/2017 zmieniającej uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice (Dz. Urz .Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10879).

 

Na podstawie niniejszej uchwały od 1 stycznia 2018 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 11 zł    miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 22 zł    miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny

 

Niestety ze względu na wzrost cen rynkowych nie udało się zachować dotychczas obowiązujących stawek, chociaż i tak są one niższe niż wynikające z rzeczywistego kosztu jaki poniesie Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Koszt ten jest o 1,8 mln zł wyższy niż dochody jakie Gmina uzyskałaby z wpłat od mieszkańców wg dotychczas obowiązujących stawek -  9,46 zł za odpady segregowane i 18,00 zł – za odpady niesegregowane. Do pokrycia całkowitych kosztów  związanych z odbiorem odpadów – stawki te musiałyby wynosić odpowiednio 13,00 zł i 26,00 zł. Chcąc uniknąć tak dużych podwyżek, podjęto decyzję o podniesienie poziomu opłat do kwot  11,00 zł  i 22,00 zł.    

 

Pozostała wartość faktycznie poniesionych kosztów za odbiór odpadów komunalnych, ponad 1 mln zł, zostanie sfinansowana z innych dochodów budżetu gminy niż wpływy uzyskane z tego tytułu od mieszkańców.

 

Odbiór odpadów - uchwała

Przypominamy, że płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po wykonaniu usługi na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Michałowice.

Szczegółowych informacji udziela Referat Budżetu i Finansów (pokój 115), tel. 22 350 91 12 lub 22 350 91 51

 

Nie ulegną natomiast zmianie stawki podatku od nieruchomości i środków transportu. 

 

Stawki podatku od nieruchomości – uchwała

Stawki podatku od środków transportu - uchwała

 

Obowiązują także niezmienione taryfy za pobór wody i odbiór ścieków. 

 

Opłaty za pobór wody i ścieki

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji