18.01.2012 09:30

Planowane dochody i wydatki w 2012 roku.

27
Na ostatniej sesji w 2011 roku , Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet na rok bieżący. W 2012 roku dochody planowane są w wysokości 80 720 706,53 zł, natomiast wydatki – 84 445 280,53 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 3 724 574,00 zł i zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
DOCHODY GMINY
Zaplanowane dochody pochodzić będą przede wszystkim z podatków od osób fizycznych i prawnych, opłat lokalnych, dotacji celowych budżetu państwa, subwencji oświatowej. Największe wpływy dochodów bieżących , prognozowane w wysokości 40 287 244 zł , pochodzić będą z udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT-ów, co stanowi 49,91 % całości wpływów budżetowych. Dlatego tak ważnym jest, aby płacili Państwo swoje podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Składając ZAP-3/NIP-7 mogą wskazać Państwo Urząd Skarbowy w Pruszkowie, jako ten właściwy do rozliczania podatku. Dla porównania, udział z CIT-ów - podatków od osób prawnych, szacujemy, że wyniesie tylko 982 000 zł, co stanowi 1,22% całości budżetu. Mimo tego, że wiele firm prowadzi działalność na terenie gminy Michałowice, duża część tego podatku nie wpływa do naszego budżetu. Firmy zarejestrowane są i mają główne siedziby w innych miejscach, udziały z podatku CIT zasilają więc inne budżety.

Do budżetu gminy z podatków od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatków cywilnoprawnych oraz różnych opłat planujemy, że wpłynie14 253 000 zł (17,66%). Dużą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa, z tego tytułu prognozujemy, że otrzymamy z budżetu państwa kwotę 15 344 832 zł (19,01 %). (Nie wystarczy to jednak w pełni na utrzymanie szkół i przedszkoli, na które planujemy wydatkować w 2012 roku blisko 27 mln zł).

Dotacje celowe, które powinniśmy otrzymać z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - prognozujemy, że wyniosą 2 850 000 zł.

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawia tabela i wykres.
WYDATKI GMINY

Planowane wydatki gminy będą pokrywały wydatki bieżące (wszelkie koszty związane z działalnością gminy, a więc m.in. utrzymaniem czystości, oświetleniem ulic, zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania, wyposażania szkół i przedszkoli) oraz wydatki inwestycyjne. Łączna ich wielkość planujemy, że wyniesie 84 445 280,53, z czego na potrzeby bieżące szacujemy przeznaczyć 64 499 448, 81 zł (76,4% całości wydatków), zaś na inwestycje – 19 945 830,72 zł (23,6%).

Wydatki inwestycyjne
W grupie wydatków inwestycyjnych znajdują się koszty związane z budową sieci wodociągowej i sanitarnej (dział 010 budżetu). Na ten cel planujemy przeznaczyć 1 580 000 zł. Na przebudowę i modernizację dróg prognozowana jest kwota wydatków w wysokości 5 565 0189 zł (rozdział 60016 i 60014), natomiast na odwodnienie terenów - 1 400 000 zł (rozdział budżetu 60095). W tym roku kontynuowana będzie budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą, planowana kwota na tę inwestycję ma wynieść 7 980 000 zł (pozycja 3 rozdziału 75023 budżetu).
Oprócz wymienionych pozycji inwestycyjnych nie może zabraknąć także nakładów na rozbudowę i modernizację budynków oświaty – m.in. szkół w Nowej Wsi i Michałowicach (planowany jest wydatek w wysokości 2 670 000 zł – dział 801 budżetu) oraz wykonanie i modernizację oświetlenia (150 000 zł - dział 900).
Pozostała kwota wydatków z tej grupy (600 812 zł) została zaplanowana m.in. na zakup mienia komunalnego i gospodarkę mieszkaniową.

Wydatki bieżące
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
Największe wydatki spodziewamy się ponieść na szkoły, przedszkola i żłobki (dział 801 i 853 budżetu), w wysokości 27 434 449 zł, co stanowi 32,5% wszystkich planowanych wydatków. Co prawda spodziewane są wpływy z subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 15,3 mln złotych, jednak ponad 12,1 mln planujemy pokryć z własnych dochodów. Prognozowane wydatki związane z prowadzeniem przez gminę szkół w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi wyniosą 18 435 096 zł (rozdziały budżetu 80101, 80103; 80110 i 80120), zaś gminnych przedszkoli 1 983 681 zł (rozdział 80104 - przedszkola publiczne). Oceniamy, że rodzice w formie opłaty stałej wpłacą 337 000 zł. Gmina planuje przeznaczyć także kwotę 5 345 094 zł na dotacje do niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego i żłobków (rozdziały budżetu 80104 -przedszkola niepubliczne i 80106- punkty przedszkolne; 85305- żłobki). Co miesiąc do każdego dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola szacujemy dopłacać 612,90 zł, 326,88 zł – uczęszczającego do punktu przedszkolnego, 400 zł - żłobka, natomiast klubu dziecięcego – 200 zł. Pozostałe prognozowane koszty poniesione na oświatę to m.in. koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcanie nauczycieli, czy dowożenie uczniów.
Do wydatków związanych z edukacją i wychowaniem gminnej młodzieży i dzieci zaplanowana została także kwota 1 132 063 zł, na którą złożą się pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), stypendia studentów (rozdział budżetu 80309), utrzymanie świetlic szkolnych oraz organizowanie różnych form wypoczynku (rozdziały 85401 i 85412). Łączna planowana kwota przeznaczona na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży wyniesie 28 566 512 zł.

Utrzymanie infrastruktury, porządku i ochrona środowiska
Na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem gminy planowane są wydatki w wysokości 12 983 832 zł, a więc 15,4% wszystkich wydatków. Spodziewana kwota poniesiona na utrzymanie sieci wodociągowej i sanitarnej ma wynieść 6 206 000 zł (rozdział budżetu 01010). Na drogi gminne - m.in. remonty i modernizację, zimowe ich utrzymanie, uzupełnianie znaków planowane jest wydanie 3 037 504,31 zł (rozdział 60016), zaś oświetlenie dróg i placów - 1 348 000 zł (rozdział 90015). Zapewnienie porządku na terenie gminy, a więc związane z tym utrzymanie zieleni i prace porządkowe, zbiór odpadów segregowanych, obsługa kabin sanitarnych, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oceniamy, że wyniesie 1 268 231,70 zł (rozdziały 90003, 90004, 90013 i 90095). Planowane kwoty, które gmina poniesie na konserwację odwodnienia i usuwanie zalewisk wodnych – wyniosą 481 096,03 zł (rozdział 60095) oraz na utrzymanie transportu zbiorowego - 643 000 zł (rozdział 60004).

„Janosikowe”
Jak co roku, w budżecie gminy konieczne jest zarezerwowanie środków na obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa, która przeznaczane są na rzecz gmin „biedniejszych” tzw. „janosikowe”. Co miesiąc z naszego budżetu będzie wypłacane 431 047,91 zł, co w skali roku da kwotę 5 172 575 zł (6,1% wydatków) (rozdział budżetu 75831).

Pomoc społeczna
Do zadań gminy wpisana jest pomoc osobom najuboższym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku wydatki na pomoc tym osobom planujemy, że wyniosą 3 073 502 zł (3,6%) (dział budżetu 852). Kwota w wysokości 1 685 577 zł, która szacujemy, że wpłynie do nas z budżetu państwa i innych wpłat, tylko w pewnym stopniu pokryje te koszty, pozostałe świadczenia będą finansowane z dochodów własnych gminy.

Administracja publiczna
Wydatki związany z administracją planowane są w wysokości 6 857 814 zł (8,1%) (rozdział budżetu 75023). Zostaną one poniesione na działalność Urzędu Gminy Michałowice. Są to m.in. koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniem i jego pochodnymi dla pracowników, zakupem oprogramowania i usług pocztowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wydatki związane z nieruchomościami gminnymi planowane jest przeznaczenie kwoty 1 257 000 zł (1,5%) (rozdział budżetu 70005). Największa część tych wydatków jest zarezerwowana na wypłatę ewentualnych odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy, na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Pozostałe koszty zostaną poniesione na m.in. usługi notarialne czy opłatę rzeczoznawców.

Kultura i sport
Łącznie na te cele planowany jest wydatek w wysokości 2 598 398,05 zł (3,1% wydatków). Na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego szacujemy wydatkować 1 589 395,10 zł (1,9% wydatków) (dział 921). Organizacja i wspieranie finansowe wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, organizowanie imprez okolicznościowych tj. Dzień Niepodległości, Dożynki, Dni Gminy Michałowice oraz koszty pokrywające działalność świetlic wiejskich planowane są w wysokości 916 395,10 zł (rozdział 92109). Utrzymanie 3 bibliotek gminnych, które udostępniają mieszkańcom bogate zbiory książek, to kwota określona w wysokości 565 000 zł (rozdział budżetu 92116).
Kwota przeznaczona na działalność sportową jest nieco mniejsza i została zaplanowana na poziomie 1 009 002,95 zł (1,2%) (dział 926). Kwota ta ma pokryć koszty związane z działalnością obiektów sportowych i rekreacyjnych (organizowanie na nich imprez sportowych oraz utrzymanie i konserwacja obiektów i sprzętu), jak również wspieranie działalności sportowej na trenie naszej gminy.

Obsługa długu publicznego
W tym roku wydatek na pokrycie kosztów zaciągniętych zobowiązań zaplanowany jest w wysokości 1 881 956 zł. (dział budżetu 757).

Wydatki pozostałe
Do grupy tej zaliczymy wszelkie nie wymienione wcześniej koszty, które związane są z działalnością gminy. Są to m.in. wydatki związane z ochroną zdrowia, zapewnieniem bezpieczeństwa, poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego czy promocję gminy. Łączna ich wartość zaplanowana jest w kwocie 2 107 861 zł.

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji