25.03.2021 12:00

Planowanie przestrzenne

623
Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice dotycząca planów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni w naszej gminy.

Szanowni Mieszkańcy, 

w ciągu ostatnich miesięcy dokonaliśmy zmiany planów miejscowych i przystąpiliśmy do sporządzania kolejnych - w Michałowicach, Regułach, Komorowie, Pęcicach i Granicy. 

Uważam, że to ostatni moment, aby znaleźć odpowiedź na jedno z kluczowych pytań - o charakter gminy w jakiej chcemy mieszkać. Jak ma wyglądać Gmina Michałowice za 5, 10 i …. X lat? Czy będziemy prowadzić politykę przestrzenną, która spowoduje że niebawem powstanie Dzielnica Michałowice, czy raczej chcemy pozostać wiejską gminą Michałowice – z jej terenami zielonymi, spacerowymi i niewysoką, bo jednorodzinną zabudową? Co kształtuje jakość życia w naszej gminie?

Sporządzamy plany miejscowe, kierując się zasadą: rozwój – tak, ale zrównoważony. Dążymy do zachowania równowagi między terenami zabudowanymi, a przestrzenią publiczną, w tym terenami zieleni, przeznaczonymi na sport i rekreację. 

ZMIANY

Największe zmiany w planach miejscowych dotyczą Reguł, gdzie plan miejscowy był już niemłody, w dużej mierze wprost niezgodny z polityką przestrzenną wyrażoną ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

PLAN REGUŁY „WIEJSKA – CZĘŚĆ 2”. FRAGMENT A, B i C.

Plan obejmuje obszar na wschód od ul. Platanowej i dla ułatwienia podzielony został na 3 mniejsze podobszary.
Fragmenty A i C planu powiększyły tereny przeznaczone na zieleń o 3,9 ha. Są to tereny sąsiadujące bezpośrednio z dawnym parkiem dworskim majątku Reguły, który obecnie ma powierzchnię ok 2,5 ha.
Na marginesie, park w Regułach został zgłoszony do programu dotacyjnego – staramy się o dodatkowe fundusze (1 mln zł) z puli marszałka woj. mazowieckiego na dalszą modernizację (a właściwie rewitalizację) parku, aby uczynić Reguły jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców. Realizacja tego zamierzenia jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.
Zamierzamy powiększyć obszar parku nie tylko „na papierze”, lecz także w rzeczywistości. Dlatego już w czerwcu/lipcu 2020 roku wystąpiliśmy (a umożliwiły nam to nowe zapisy planu) do Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie gminie dodatkowego areału ok. 1,0 ha właśnie na powiększenie parku – nowy park, jako ogród społeczny dla mieszkańców. 
Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z rysunkiem koncepcyjnym i opisem koncepcji na samym końcu tekstu.
Zmianie planistycznej uległ również fragment B planu miejscowego „Wiejska – część 2”. Plan zachował przeznaczenie tego obszaru (ok. 5,4 ha) jako tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – wyłączył jednak możliwość powstania aparthoteli – zgodnie z petycjami i apelami mieszkańców w tej sprawie. Plan zagospodarowania został przyjęty przez wojewodę mazowieckiego i opublikowany w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego w grudniu 2020 roku. 

PLAN MIEJSCOWY TERENÓW PRZY URZĘDZIE GMINY w REGUŁACH

W tym obszarze postanowienia planu miejscowego zostały, podobnie jak w przypadku trzech wcześniej opisanych obszarów przy ulicy Wiejskiej, dostosowane do ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
W tym planie miejscowym istniejący teren gminny o powierzchni ok. 1,9 ha przeznaczony na cele oświatowe został powiększony o kolejne ponad 5,2 ha z przeznaczeniem na usługi z zakresu oświaty i edukacji, sportu i rekreacji oraz kultury. Zaplanowano również dwa tereny zieleni urządzonej o łącznej powierzchni ponad 3500 m2. 

PLAN KOMORÓW WIEŚ (KALISZANY)

W grudniu zeszłego roku wszedł również w życie plan miejscowy umożliwiający powiększenie i modernizację świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi przy ulicy Kaliszany. Rozbudowa budynku poprawi warunki jego wykorzystania. 

W 2021 r.  Rada Gminy Michałowice już uchwaliła przystąpienie do sporządzania kolejnych ośmiu planów miejscowych, które opiszę w najbliższej przyszłości. Natomiast na dzisiejszą sesję wniosłam kolejną uchwałę - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla REGUŁ – „PLATANOWA”. 
Projekt uchwały dotyczy terenu na północ od rzeki Regułki do Alej Jerozolimskich. Od wschodu ograniczony jest ulicą Platanową, od zachodu - granicą gminy. Głównym powodem przystąpienia do zmiany planu jest uporządkowanie zapisów planu zgodnie z obowiązującym ustrojem prawnym (obecny plan jest z 2002 r.), a także wykluczenie możliwości realizacji na tym terenie zabudowy typu aparthotel.

Uzupełnienie tekstu o opis planów na „PARK I OGRÓD SPOŁECZNY” 
Opracowana przez urząd gminy koncepcja zagospodarowania terenu dodatkowego 1 ha areału na zieleń urządzoną zakłada powstanie „parku i ogrodu społecznego”, w którym docelowo zaplanowano:

  • ogród do wspólnego uprawiania; 
  • pawilon botaniczny z funkcją edukacyjną, 
  • pergolę z dużym stołem integracyjnym;
  • boisko do siatkówki; 
  • plac zabaw dla dzieci starszych (na terenie zabytkowego parku Reguły pozostanie plac zabaw dla najmłodszych); 
  • siłownia plenerowa (przeniesiona z parku Reguły);
  • drążki do kalisteniki i ćwiczeń siłowych.

Teren rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych będzie otoczony łąkami kwietnymi, sadem i klasycznym parkiem. Nie zabraknie donic z ziołami do wspólnego gotowania, kwiatów i tego co przyniesie wyobraźnia mieszkańców gminy. Posłuży także jako miejsce dla różnych wydarzeń np. kiermaszu sadzonek. 
Jeżeli dojdzie do nieodpłatnego przekazania przez KOWR gruntów na rzecz gminy - ten plan może zostać zrealizowany w ciągu kilku najbliższych lat.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice 

Zobacz także