19.10.2022 06:25

Prezentacja planu zagospodarowania terenu wokół zbiorników retencyjnych w Michałowicach

7
18 października w szkole w Michałowicach miała miejsce prezentacja planu zagospodarowania terenu wokół zbiorników retencyjnych w Michałowicach.

W ramach projektu przygotowano inwentaryzacje fitosocjologiczną (roślin) i ornitologiczną (ptaków). W sumie zinwentaryzowano 74 gatunki roślin naczyniowych i 29 gatunków ptaków w tym kilka objętych ścisłą ochroną. Według oceny specjalistów większość roślin to gatunki silnie ekspansywne i pospolite, takie jak np. pokrzywy i nie stanowią wielkiej wartości przyrodniczej. Dlatego projekt zakłada wprowadzenie większej bioróżnorodności w zakresie flory, która ma doskonałe warunki do rozwoju z uwagi na żyzność i nasłonecznienie terenu. Stworzone zostaną łąki kwietne i trawniki z kwiatami uzupełnione nasadzeniami drzew i krzewów. Na czas budowy istniejące drzewa i krzewy zostaną zabezpieczone, tak  by nie uległy uszkodzeniu, a adaptacja terenu ma zachować naturalny charakter miejsca. Dlatego ścieżki piesze będą wykonane bądź z kamienia, bądź z drewna, a wszelkie elementy małej architektury mają być wedle zamysłu projektantów wykonane z materiałów naturalnych takich jak drewno, kamień i wiklina.

Z uwagi na duże bogactwo ptaków projekt wykonano w ścisłej współpracy z ornitologiem. Również prace budowlane będą prowadzone tak by jak najmniej przeszkadzać. zamieszkującym teren ptakom, a z kolei planowana flora ma im ułatwić w przyszłości zdobywanie pożywienia i gniazdowanie.

Teren podzielony jest na część spacerową z alejkami z kamienia i drewna, część przyrodniczo-wypoczynkową z zagajnikiem i instalacjami artystycznymi, miejsce spotkań sołeckich z nawierzchnią mineralną, strefę piknikową ze stołami w wiklinowych altanach. Przewidziana jest również górka saneczkowa i trawiaste boisko do siatkówki.

Po prezentacji był czas na dyskusję.

Plan zagospodarowania terenu przedstawili twórcy projektu, architekci krajobrazu Lidia Czarnecka - Prostko i Maciej Sikorski. Projekt powstał po konsultacjach z lokalną społecznością i starał się pogodzić jak najwięcej postulatów mieszkańców.

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: dialog

Zobacz także