01.04.2021 11:15

PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH

465
W 2021 r. Rada Gminy Michałowice uchwaliła przystąpienie do sporządzania kolejnych dziewięciu planów miejscowych. Większość z nich stanowi odpowiedź na indywidualne wnioski mieszkańców gminy o zmianę niekorzystnych dla nich ustaleń obowiązujących planów. Zmianami objęte będą dwa obszary w Regułach, dwa w Michałowicach, trzy na terenie Granicy, jeden w Nowej Wsi i jeden w Sokołowie.

Wszystkie zmiany dotyczyć będą powiększenia lub zmniejszenia wskaźników zagospodarowania działek budowlanych (powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni i wysokości zabudowy oraz jej intensywności). 
W przypadku dwóch planów - w Michałowicach i Granicy - proponowane zmiany umożliwią racjonalniejsze wykorzystanie powierzchni działek gminnych przeznaczonych na USŁUGI OŚWIATY (plan obejmuje działki zajęte pod obiekty edukacyjne – szkołę i przedszkole w Michałowicach), a także sportu i rekreacji  
W marcu 2021 podjęto również uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego „Platanowa” dotyczącego terenu na północ od Regułki do Alei Jerozolimskich.
W tym przypadku planujemy zmianę obecnego przeznaczenia nieruchomości (usługi, przemysł, magazyny, itp.) na cele mieszkaniowe jednorodzinne i publicznej zieleni urządzonej, z pozostawieniem wąskiego pasa usług wzdłuż Alej Jerozolimskich.   
Procedowany od 2011 roku projekt planu miejscowego obszaru „Aleja Kasztanowa” obejmującego tereny położone w Pęcicach, Komorowie i Komorowie Wsi, często nazywane „polami komorowskimi”, został w roku ubiegłym podzielony na 4 części. Pozwoli to m.in. na przyspieszenie procedur związanych z doprowadzeniem do uchwalenia długo oczekiwanego planu miejscowego osiedla „Agricola” oraz ochrony cennych pod względem krajobrazowym i przestrzennym terenów położonych pomiędzy Komorowem i rzeką Utratą.


Procedura planistyczna dla wszystkich wymienionych terenów (poza planem „Aleja Kasztanowa”) jest na wczesnym etapie. Przed nami jeszcze:

  • ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych i zebranie do nich wniosków mieszkańców,
  • zawiadomienie o podjęciu uchwał dotyczących planów i zebranie do nich wniosków instytucji odpowiedzialnych za ich uzgadnianie,
  • sporządzenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami skutków finansowych uchwalenia tych planów,
  •  przekazanie projektów planów miejscowych do uzgodnienia i opiniowania przez instytucje do tego uprawnione (m.in. Wojewoda, Marszałek, Starosta, Konserwator Zabytków, Sanepid i wiele innych),
  •  wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu,
  •  zorganizowanie dyskusji publicznych nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami,
  • zebranie uwag do projektów planów miejscowych i ich rozpatrzenie,
  •  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia uwag możliwe powtórzenie uzgodnień i ponowne wyłożenie planów do publicznego wglądu
  • w przypadku braku uwag lub ich odrzucenia skierowanie projektów planów pod obrady Rady Gminy,
  •  i ostateczne uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego.

Udział społeczeństwa/mieszkańców, zgodnie z procedurą planistyczną polega na możliwości składania wniosków i uwag podczas całej, trwającej często długo, procedury planistycznej, uczestniczenie w dyskusjach publicznych i ewentualnych konsultacjach społecznych projektów planów miejscowych. Do czego serdecznie Państwa zachęcam!
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.

Zobacz także