10.07.2024 12:15

Przystępujemy do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

21
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka informuje o podjęciu uchwały Rady Gminy Michałowice o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2024-2030.

W związku realizacją ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Michałowice, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji.

LINK DO OBWIESZCZENIA

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska