04.04.2018 10:05

Rozlicz PIT 2017 tam gdzie mieszkasz

151
Zachęcamy osoby, które mieszkają w naszej gminie, a nie są tu zameldowane, do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, właściwym ze względu na miejsce zamieszania.

Ustawa o PIT  (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem skarbowym właściwym do składania rocznych zeznań podatkowych jest urząd stosowny według miejsca zamieszkania podatnika. Równoznaczne jest to z tym, że dla organu podatkowego adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.

 

Co zrobić, aby tu rozliczać podatek? Wystarczy  złożyć PIT za 2017 r. w  Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, wskazując gminę Michałowice, jako miejsce zamieszkania. Jeśli ktoś już złożył rozliczenie, należy wypełnić dodatkowy formularz ZAP-3 i przesłać go do urzędu skarbowego.

 

Obecnie w gminie Michałowice zameldowanych jest 17 444 osób, w rzeczywistości mieszka znacznie więcej. Udziały gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą  37,79%. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 380 złotych od jednego mieszkańca.

 

Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:

• finansowanie działalności placówek oświatowych (3 szkół podstawowych, 1 liceum, 2 państwowych przedszkoli oraz 26 niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego);

• budowę i modernizację dróg, chodników, dróg rowerowych;

• inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz odwodnienie terenów gminy;

• rozbudowę i modernizację infrastruktury społecznej (świetlice, place zabaw, strefy sportowe, oświetlenie);

• utrzymanie infrastruktury i  porządku (m.in. miejsc rekreacji i  odpoczynku, parków i terenów zielonych, placów zabaw, ogródków jordanowskich, boisk);
• organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych i sportowych;

• dotacje dla organizacji pozarządowych;

• przedsięwzięcia organizowane z funduszy sołeckich i osiedli.

 

Im więcej osób mieszkających w naszej gminie będzie wskazywało w PIT swoje faktyczne miejsce zamieszkania, tym gmina będzie miała większe finansowe możliwości na realizację swoich zadań, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców.

Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych stanowią główną część dochodów budżetu gminy Michałowice (w 2018 r. zaplanowano je w wysokości 42,7 % całości dochodów). Dla porównania wpływy z udziału podatku dochodowego od osób prawnych, CIT-ów, szacowane są, że wyniosą zaledwie 1,7%. 

 

 

18 kwietnia, w godz.: 10.00-15.00, w Urzędzie Gminy w Michałowicach odbędzie się dyżur pracowników URZĘDU SKARBOWEGO w Pruszkowie. Pracownicy Urzędu Skarbowego będą:

• udzielali informacji z zakresu wypełnienia i składania zeznań podatkowych;

• przyjmowali zeznania podatkowe za 2017 r. 

Zobacz także