29.03.2023 14:15

Sprawozdanie Wójta Gminy Michałowice z międzysesyjnej działalności

138
Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdanie Wójta Gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej z międzysesyjnej działalności za okres od 1 lutego do 17 marca br.

W dokumencie tym znajdują się informacje z zakresu:

 • gospodarki komunalnej, w tym m.in. o przygotowaniu postępowań na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  (w ul. Radości w Michałowicach-Wsi oraz w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii) oraz sieci wodociągowej (w ul. Parkowej i Jagodowej w Pęcicach); przygotowaniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej (m.in. w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii, w ul. Granicznej, Jasia i Małgosi oraz Królowej Śniegu w Regułach) i sieci kanalizacji sanitarnej (w ul. Polnej w Komorowie-Wsi) oraz na budowę i przebudowę dróg (m.in. przebudowę ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi, ul. Reja w Granicy, ul. Torfowej w Regułach);
 • inwestycji i remontów, w tym m.in. o podpisaniu umowy na wykonanie wizualizacji dla koncepcji szkoły podstawowej w Regułach; o nadzorze i koordynacji zadań inwestycyjnych takich jak: budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach, budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską oraz przebudowa skateparku w Michałowicach;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. o przygotowaniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla fragmentów miejscowości: Suchy Las, Sokołów, Pęcice, Granica, Nowa Wieś, a także o rozpatrzeniu uwag m.in. do MPZP "Ostoja" w Komorowie Osiedlu, MPZP "Wiejska" w Regułach, MPZP "Słoneczna" w Regułach, MPZP "Kasztanowa cz. A tzw. Agrykola" w Pęcicach;
 • geodezji i rolnictwa, w tym m.in. o zbyciu nieruchomości gruntowych na ul. Ireny w Komorowie Osiedlu oraz nabyciu przez gminę nieruchomości na ul. Wiejskiej w Regułach i nieruchomości w części ul. Ogrodowej w Michałowicach;
 • kultury, sportu i zdrowia, w tym m.in. o zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet koncercie, spotkaniach dla seniorów, Dniu Trenera; realizacji umów na zajęcia cykliczne dla mieszkańców, także w ramach Budżetu Obywatelskiego; o objęciu przez Wójt Gminy Michałowice patronatami konkursów, marszu Nordic Walking na temat endometriozy, Grand Prix Komorów w tenisie stołowym; udzielonych dotacjach;
 • oświaty, w tym m.in. o przygotowaniu rekrutacji dla dzieci do przedszkoli i 1-szych klas szkół podstawowych, przeprowadzeniu ferii w szkołach; o podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli;
 • promocji, w tym m.in. o wybraniu opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy; przyjęciu wysokości Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. oraz harmonogramu działań; rozpoczęciu kampanii zachęcającej mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego zgodnie z miejscem zamieszkania; o wyróżnieniach dla gminy w konkursach; o pierwszym wydaniu Informatora Gminnego; o nowych partnerach Karty Mieszkańca; o działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w tym okresie;
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym m.in. o złożeniu wniosków o dofinansowanie: zakupu nowego wyposażenia ratownictwa technicznego dla Jednostki OSP w Nowej Wsi,  remontu pomieszczeń bojowych w budynku Jednostki OSP w Nowej Wsi, opracowania dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Michałowice, na realizację projektu polegającego na budowie publicznego żłobka w miejscowości Granica;  
 • ochrony środowiska, w tym m.in. o podpisaniu umów na: utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowej Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie i pielęgnację roślin ozdobnych i kwitnących; przeprowadzeniu kontroli nielegalnych wysypisk śmieci, spalania odpadów, wystawiania worków z odpadami niezgodnie z harmonogramem;
 • pomocy społecznej, w tym m.in. o objęciu wsparciem osób w ramach programu "Posiłek w domu i szkole"; prowadzeniu Punktu Pomocy Rzeczowej; ponownym uruchomieniu Klubu Mam; prowadzeniu "Świetlików"; o spotkaniach grupy edukacyjno-wspierającej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • a także współorganizowanych działań z funduszy sołeckich i osiedlowych, w tym m.in. z przygotowywania i podpisywania umów  i aneksów na prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowych w sołectwach i osiedlach.

Zachęcamy do lektury.

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska