26.09.2012 13:50

Zebrania z mieszkańcami 17-25 września br.

28
Zakończyły się zebrania, na których mieszkańcy mogli rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na 2013 r.

W ostatnich dniach odbyły się one w sołectwach: Reguły, Pęcice, Opacz Mała, Pęcice Małe, Komorów oraz osiedlach: Michałowice, Granica i Komorów.
Mieszkańcy Reguł mieli do dyspozycji kwotę 43 557,50 zł . Uchwalono, że zostanie ona przeznaczona na: zajęcia sportowe w otwartej strefie rekreacji – w wysokości 12 tys. zł, oświetlenie drugiej części parku: 4 punkty świetlne – 15 tys. zł, imprezy kulturalne – 8 tys. zł, remont świetlicy: doprowadzenie i odprowadzenie bieżącej wody 4557, 50 zł i pomalowanie wnętrza – 4 tys. zł.

Budżet sołectwa Sokołów na rok 2013, w wysokości 20 384,92 zł, mieszkańcy postanowili przeznaczyć na : organizację imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej ( między innymi Wigilia i Święto Ziemniaka) - 15 tys. zł oraz pozostałą kwotę funduszu, czyli 5 384,92 na organizację zajęć sportowych.

W Osiedlu Michałowice kwota funduszu w wysokości 43 557,50 zł została przeznaczona na :
1) zorganizowanie dla mieszkańców osiedla zajęć: edukacyjnych (komputer, Internet, hobby), ruchowych (rehabilitacja, sport, rekreacja) oraz kulturalnych (spotkania, prelekcje). Na ten cel przeznaczono 35 tys. zł
2) administrowanie strony internetowej i akcji informacyjnych – 5 tys. zł.
3) pozostałą działalnść – 3 557,50 zł.

Mieszkańcy Osiedla Granica zdecydowali, aby kwotę w wysokości 43 557,50 przeznaczyć na następujące cele:
1. Wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenie działki przy zbiegu ulic Pruszkowskiej i Poprzecznej, na którym będą odbywały się spotkania mieszkańców np. wspólne ogniska, przeznaczono kwotę 25 tys. zł.
2. Uzupełnienie infrastruktury komunalnej (zakup i montaż 2 tablic informacyjnych, stojaka na rowery, koszy na śmieci i pojemników na odpady zwierzęce) przeznaczono 11 500 zł
3. Zasilenie finansowe Koła Emerytów w Komorowie i Nowej Wsi, do których należą mieszkańcy Granicy - po 1 tys. zł
4. Na zajęcie integracyjno-sportowe przeznaczono kwotę 3 057,50 tys. zł
5. Na wspólną akcję „Sprzątania Granicy”, która organizowana jest już od kilku lat, przez stowarzyszenie Las Rangers – przeznaczono 2 tys. zł (wspólne ognisko i integrację po akcji sprzątania).

W Opaczy Małej podjęto uchwałę, że cała kwota z funduszu sołeckiego – 18 599,06 zł – zostanie przeznaczona na zajęcia kulturalne.

Fundusz sołectwa Pęcice Małe na rok 2013 wynosi 27 833,26 zł. Mieszkańcy zdecydowali, aby większą część tej kwoty, czyli 20 tysięcy złotych przeznaczyć na rozpoczęcie realizacji inwestycji o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej” na placu przy ul. Brzozowej. Zadecydowano również, aby pozostałą kwotę, czyli 7 833, 26 przeznaczyć na zajęcia kulturalno-integracyjne dla społeczności lokalnej.

Mieszkańcy Osiedla Komorów mieli do dyspozycji kwotę 43 557, 50 zł .
Została ona podzielona na trzy kategorie wydatków
Pierwsza pozycja - Dotacje. Otrzymały je: Koło Emerytów – 500 zł, Stowarzyszenie chorych na chorobę Parkinsona – 2000 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Komorowie – 3000, organizacje sportowe – 1500 zł, a także ZHR – 1000 zł. W sumie 8000 zł.
Druga pozycja – Imprezy. Pieniądze przeznaczono na: współorganizację Otwartych Ogrodów – 3000 zł, II Konkurs na najładniejszy ogród – nagrody i dyplomy – 1500 zł, II Rajd Rowerowy o Puchar Zarządu (drewno na ognisko, kiełbaski, woda, puchar, inne nagrody) – 800 zł, Dzień komorowskiego psa i kota – 1000 zł, II Turniej gry w scrabble’a – nagrody – 500 zł. Razem 6 800 zł.
Trzecia pozycja – Pozostałe zakupy: Pieniądze przeznaczono na ustawienie stojaków na rowery w centrum Komorowa, przed sklepami, na stacji WKD – 19 500 zł, przeznaczono również na działania na rzecz ochrony środowiska – 4 000 zł, administrowanie stroną komorow.pl – 1 800 zł, zmiany graficzne na stronie komorow.pl– 900 zł, materiały biurowe, tonery, papier, zszywacz tapicerski do zamieszczania ogłoszeń na tablicach Zarządu, wszywki tapicerskie, druk. - 1757,50, zaś na cele reprezentacyjne m.in. kosz dożynkowy przeznaczono – 800 zł.

W ubiegłym roku mieszkańcy sołectwa Komorów cały fundusz sołecki przeznaczyli na realizację zadania o nazwie „Budowa świetlicy w sołectwie Komorów”, jego fazę projektową. Dlatego dla obecnych na zebraniu było oczywiste, że funduszu sołecki na rok 2013 w wysokości 42 076,57 zł , również zostanie w części przeznaczony na tę inwestycję. Na wyposażenie świetlicy przeznaczono więc 35 tys. zł, pozostałe 7 076,57 zł - na zajęcie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

W zebraniach uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni Rady Gminy Michałowice.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji