21.09.2011 13:00

Zebranie konsultacyjne mieszkańców Komorowa

22
Zebranie z mieszkańcami Komorowa, było pierwszym z dwóch zwołanym przez Krzysztofa Grabkę, wójta gminy Michałowice (drugie odbyło się w Granicy), mającym na celu poznanie opinii na temat wydzielenia z istniejącego Osiedla Komorów (Komorów i Granica) nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości. Odbyło sie ono 20 września.
Granica jest miejscowością, w której obecnie mieszka około 2 tysiące mieszkańców. Dynamika przyrostu liczby mieszkańców w Granicy w ostatnich latach jest bardzo wysoka. Jakiś czas temu, wśród części mieszkańców zrodził się pomysł, aby Granicy nadać podmiotowość i aby utworzyć nową jednostkę pomocniczą - osiedle Granica. Na początku 2011 roku pomysłodawcy tej idei złożyli wniosek do urzędu gminy. Jako Grupa Inicjatywa, w której znaleźli się mieszkańcy Granicy, propagowali ten pomysł. Wniosek o wydzielenie osiedla Granica został poparty 470 podpisami mieszkańców. Obecnie na terenie całej gminy trwają konsultacje w tej sprawie. Mieszkańcy wypełniając ankietę, mogą wyrazić swoją opinię w sprawie przedłożonego wniosku Grupy Inicjatywnej.
Zanim doszło do dyskusji i wymiany opinii, Ryszard Dutkiewicz, w imieniu Grupy Inicjatywnej przedstawił argumenty na rzecz wydzielenia Granicy. Powiedział, że w naszej gminie jest 13 miejscowości i 12 jednostek. Jedynie Granica nie stanowi jednostki pomocniczej gminy. Powiedział także, że „w porównaniu z dużo mniejszymi miejscowościami, takimi jak np. Komorów Wieś, Sokołów czy Pęcice, które taki status mają (...) uważamy, że Granica w pełni zasługuje na to, aby stanowić odrębny organizm w ramach gminy Michałowice, jako Osiedle Granica. Dodał także, że „Kilkadziesiąt lat temu Granica była w większości zamieszkana przez ubogich rolników, którzy aspirowali do połączenia z Komorowem, gdyż egzystowali w cieniu zamożniejszych mieszkańców Komorowa. (...) A lata „wspólnoty ” z Komorowem sprawiły, że pod względem inwestycji Granica była terenem zapomnianym (...) Przez ostatnie lata sytuacja ekonomiczna Granicy zmieniła się: z miejscowości rolniczej przeobraziła się w osiedle mieszkaniowe”.
Należy dodać, że sołectwo Granica jako samodzielna jednostka pomocnicza istniała do 1991 roku. W styczniu 1991 roku rada gminy podjęła decyzję o likwidacji jednostki i Granicę włączono do jednostki pomocniczej – osiedla Komorów.
Po prezentacji Ryszarda Dutkiewicza rozpoczęła się bardzo emocjonalna dyskusja. Zebrani mieszkańcy Komorowa ze zdziwieniem i niechęcią przyjęli ten wniosek. W wymianie poglądów padały różne argumenty. Począwszy od stwierdzenia: „po co się dzielić, większy może więcej”, „podział może spowodować, że Komorów lub Granica zostaną wcielone w obszar Pruszkowa” czy wreszcie, że „Grupa Inicjatywna dała się zmanipulować i jest pod czyimś wpływem”.
Wypowiedziała się także Agnieszka Kaczorowska-Budek, przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów (Komorów i Granica), która zwróciła uwagę na brak dostatecznych informacji. Powiedziała, że większość członków zarządu wstrzymuje się od głosu.
Natomiast Aurelia Zalewska, radna z Komorowa, powiedziała, że rozumie dążenia mieszkańców Granicy i nie podejmie decyzji działającej na szkodę mieszkańców. Uznała jednak, że podział obecnej jednostki może mieć negatywne konsekwencje. Zaproponowała, aby powołać nową nazwę dla obecnej jednostki pomocniczej. Z Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) zmienić nazwę na Zarząd Osiedla Komorów i Osiedla Granica. Nie robić podziału, ale sprawić, aby Granica uzyskała większą podmiotowość – powiedziała radna.
Krzysztof Grabka, wójt gminy powiedział, że jego rolą jest dopilnowanie, aby procedury związane z tym działaniem były dobrze przeprowadzone. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, ostateczną decyzję o utworzeniu nowej jednostki pomocniczej lub odrzuceniu wniosku Grupy Inicjatywnej podejmą radni (w drodze głosowania) podczas sesji.
Gdy wypowiedziane zostały wszystkie argumenty przeciw i za wnioskiem, Zofia Idzikiewicz, przewodnicząca zebrania, przeprowadziła głosowanie mieszkańców w sprawie wyrażenia opinii dot. podziału istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) na osiedle Komorów i nowoutworzoną jednostkę pomocniczą osiedle Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.
Udział w głosowaniu wzięło 19 osób. 16 z nich zagłosowało przeciw wyrażeniu pozytywnej opinii , od głosu wstrzymały się 3 osoby. Żaden z mieszkańców nie zagłosował za wyrażeniem pozytywnej opinii.

W zebraniu uczesniczyli radni z całego terenu gminy: Ewa Borzymowska, Aurelia Zalewska, Przemysław Majtyka, Elżbieta Zawadzka i Anna Kamińska.