11.09.2022 13:40

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OPACZ-KOLONIA

210
Budżet sołecki Opaczy-Kolonii, na rok 2023 wynosi 107 019,90 zł. Mieszkańcy zdecydowali, na co chcą przeznaczyć swój fundusz.

7 września odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia, które zwołała sołtys, Grażyna Grabka. W jego trakcie mieszkańcy obradowali według przyjętego programu, w którym było m.in. sprawozdanie z uchwał i wniosków podjętych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznego zebrania, sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o przeznaczanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, propozycje do budżetu gminy Michałowice na rok 2023, a także sprawy wniesione.

Sprawozdania sołtys wraz z mieszkańcami wysłuchały również Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Beata Rycerska, a także radni: Anna Kamińska i Maciej Polarczyk. W zebraniu uczestniczyli także: sekretarz gminy – Wojciech Grzeniewski oraz dzielnicowy sierż. szt. Kamil Więch.

W okresie od 06.09.2021 do 07.09.2022 w sołectwie Opacz-Kolonia zostały zrealizowane przedsięwzięcia mające na celu integrację i aktywizację mieszkańców poprzez organizację spotkań, koncertów, warsztatów oraz innych okolicznościowych i cyklicznych wydarzeń m.in.:

 • zajęcia sportowe: pilates, zumba dla dorosłych;
 • warsztaty kulinarne i warsztaty juniora dla dzieci;
 • teatrzyki dla dzieci;
 • piknik rodzinny „Żegnaj lato na rok”;
 • koncert rodziny Kaczmarków;
 • wieczór pieśni patriotycznej z okazji Święta Niepodległości;
 • zabawa andrzejkowa;
 • warsztaty dla dorosłych „Las w słoiku”;
 • koncert „Pod dachami Paryża”;
 • spotkanie wigilijne i wielkanocne dla mieszkańców;
 • bal choinkowy dla dzieci;
 • spotkanie z okazji tłustego czwartku;
 • koncert z okazji Dnia Kobiet;
 • spotkanie z gości z Ukrainy;
 • zbiórki pomocowe dla Ukrainy;
 • piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Przed podjęciem uchwały w sprawie środków funduszu sołeckiego, który w roku 2023 wyniesie 107 019,90 zł odbyła się dyskusja w temacie ich przeznaczania. W jej trakcie mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje i spostrzeżenia, a zakończyło ją głosowanie nad uchwałą, dzięki której środki z funduszu sołeckiego na rok 2023 zostaną przeznaczone na: 

 • kwota 77 400,00 zł na organizację zajęć kulturalnych;
 • kwota 22 000,00 zł na organizację zajęć sportowo rekreacyjnych;
 • kwota 4 000,00 zł na zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp. a wśród nich: nagrody w konkursach, artykuły niezbędne do przygotowania i wydania posiłków regeneracyjnych, środki czystości organizację;
 • kwota 3 619,90 zł na zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne podczas m.in. pikników, warsztatów, festynów, spotkań mieszkańców związanych z działalnością sołectwa Opacz-Kolonia.

Kolejnym punktem środowego spotkania w Opaczy-Kolonii były propozycje do budżetu gminy na rok 2023. Zanim jednak mieszkańcy zgłosili swoje wnioski na rok 2023, sołtys Grażyna Grabka przedstawiła te zgłoszone podczas ubiegłorocznego zebrania. Część z nich udało się zrealizować, a cześć jest w trakcie realizacji, analiz i projektów. O czym szczegółowo informowali mieszkańców, wójt gminy, Małgorzata Pachecka oraz sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski.

I tak:

 • utrzymanie finansowania tzw. wspólnego biletu do Opaczy-Kolonii – zabezpieczono środku w budżecie gminy i podpisano porozumienie ZTM;
 • kontynuacja miejsc postojowych przy kolejce WKD – zabezpieczono środku w budżecie gminy i podpisano umowę dzierżawy nieruchomości;
 • odwodnienie ul. Bodycha, za ul. Spisaka – ze względu na procedurę ZRiD i brak zainteresowania w partycypacji w kosztach m. st. Warszawy inwestycja aktualnie nie jest możliwa do realizacji. Jednakże Urząd Gminy planuje, iż do końca roku 2022 zostanie wykonane pobocze z tłucznia, które przez pewien czas będzie pełnił funkcję odwodnienia;
 • budowa nawierzchni w ul. Cedrowej – w 2021 roku w części ulicy został wykonany remont. Natomiast jej pozostały fragment ze względu na szerokość pasa drogowego, który wynosi około 3 m. Co w obecnym stanie prawnym uniemożliwia jej dalszego remontu, do czasu wydzielenia i przekazania działek prywatnych celem poszerzenia pasa drogowego. Urząd gminy prowadził rozmowy z właścicielem działki, który nie wyraził zgody na przekazania. Gdy tylko sytuacja się zmieni, urząd podejmie rozmowy;
 • wykonanie mediów w ul. Migdałowej – podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sieci sanitarnej i wodociągowej, którego termin upływa 8 listopada 2022 r;
 • wykonanie sieci instalacji kanalizacji sanitarnej w ul.: Czapli, Chabrowej i Kąkolowej – w roku 2022 planowane jest ogłoszenie postępowania w sprawie w/w inwestycji w części ul. Czapli, na co gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Polski Ład”. 31 marca 2022 roku została podpisana umowa na budowę w/w sieci w ul. Chabrowej Kąkolowej z terminem zakończenia prac projektowych do 31 października 2022 roku;
 • pozyskanie terenu pod skatepark oraz jego wykonanie – została zawarta umowa na użyczenie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem m.in.  na budowę skateparku. W II półroczu 2022 zostanie ogłoszone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;
 • pozyskanie terenu i nasadzenie zieleni u zbiegu ul. Środkowa/Czysta – zabezpieczono środki na inwestycję, prowadzone są prace projektowe;
 • wykonanie zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwa komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Czystej i Środkowej – według danych Policji w /w miejscu, latach 2020-2021 zdarzyły się 3 kolizje, których przyczyna była nadmierna prędkość. Wobec powyższego odstąpiono od działań w tej sprawie.

Wśród propozycji mieszkańców Opaczy-Kolonia do budżetu gminy na rok 2023 znalazło się:

 • uzupełnienie ubytków w nawierzchni w ul Studziennej;
 • usunięcie suchego drzewa na ul Środkowej;
 • nasadzenie drzew w ul. Ryżowej;
 • budowa sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Migdałowej;
 • budowa sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Badylarskiej;
 • wykonanie analizy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Czystej i Środkowej.

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione. Tą cześć spotkania zdominowała dyskusja na temat pielęgnacji zieleni i sprzątania po pracach konserwacyjnych oraz ogólnego utrzymania czystości. Mieszkańcy podkreślali, iż pozostawienie zanieczyszczeń na chodnikach i ulicach powoduje zapychanie się studzienek kanalizacyjnych. 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także