11.09.2023 10:55

Zebranie Mieszkańców – Pęcice Małe

121
Wrzesień miesiącem zebrań wiejskich, a więc 6 września, jako pierwsi, cykl tegorocznych zebrań rozpoczęli mieszkańcy sołectwa Pęcice Małe.

Zgodnie ze statutem sołectwa Pęcice Małe, sołtys Zdzisław Krupa zarządził zebranie, podczas którego mieszkańcy przyjęli sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w 2023 roku, a także dwie uchwały związane z rozdysponowaniem środków z funduszu sołeckiego.

Porządek zebrania, w którym uczestniczyła również zastępca wójta – Anna Fabisiak oraz radni: Adriana Król-Popiel i Edward Kozłowski – wiceprzewodniczący rady gminy, a także kierownik referatu gospodarki komunalnej – Andrzej Łuszczyński, obejmował:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania 09.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania 09.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 09.09.2022 r. do 06.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 9. Propozycje do budżetu gminy na rok 2024.
 10. Sprawy wniesione.

Zanim jednak mieszkańcy przystąpili do realizowania punktów zebrania mieli okazję porozmawiać i zgłosić swoje uwagi swojemu dzielnicowemu st. sierż. Mirosławowi Kotowskiemu. W głównej mierze zgłaszane sprawy dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Komorowskiej, na której w ostatnim czasie zauważany jest wzmożony ruch pojazdów, nierzadko nie stosujących się do ograniczeń prędkości.  

Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 09.09.2022 rozpoczęło sprawozdanie sołtysa, Zdzisława Krupy z realizacji uchwał i wniosków w minionym roku, a także z działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

Mijający rok był pierwszym po zniesieniu obostrzeń covidowych, dlatego też obfitował w wydarzenia i inicjatywy. W tym czasie rada sołecka zbierała się pięciokrotnie, odbyły się 4 przedstawienia teatralne dla dzieci, piknik z okazji Dnia Dziecka, wyjazd mieszkańców do teatru Buffo. Ponadto w ramach zaplanowanych działań na rok 2023 odbędzie się jeszcze piknik rodzinny z biesiadą na zakończenie lata, koncert Katarzyny Zawady, koncert z okazji Święta Niepodległości oraz zabawa Mikołajkowa dla dzieci. Ponadto w sołectwie odbywały się zajęcia sportowe, w tym: Pilates, Zumba i Joga, na których uczestniczy każdorazowo po kilkanaście osób. 

Fundusz sołecki sołectwa Pęcice Małe na rok 2024 wynosi 77 351,58 zł i jak potwierdziła podczas zebrania zastępca wójta, Anna Fabisiak jest on mniejszy od ubiegłorocznego ze względu na fakt, iż wprowadzone nowe przepisy podatkowe spowodowały mniejsze wpływy do budżetu gminy, tym samym zmniejszając środki przeznaczone na fundusze sołeckie.

Decyzją mieszkańców fundusz sołecki na rok 2024 zostanie przeznaczony na: 

 • organizację działalności kulturalnej m.in.: zajęcia, warsztaty, wyjazdy do muzeum, teatru, koncerty, teatrzyki – 55 351,58 zł;
 • organizację działalności sportowo-rekreacyjnej m.in.: Pilates, Zumba, Joga – 20 000,00 zł;
 • prowadzenie strony internetowej – 2 000,00 zł.

W części zebrania dotyczącej propozycji do budżetu gminy, mieszkańcy zgłosili m.in.: budowę odwodnienia u zbiegu ul. Ks. Woźniaka i Leśnej, Przepiórki, Bażantów, Kuropatwy, remont drogi i chodnika ul. Sanatoryjnej i ustalenie w ulicy ciągu pieszo-rowerowego, budowa toalety publicznej na pl. Paderewskiego w Komorowie, budowa sieci internetowej w Pęcicach, budowa nawierzchni w ul. Skowronków od ul. Ks. Woźniaka w kierunku ul. Kamień Polny.

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione, wśród których znalazły się takie tematy jak: oczyszczenie rowu melioracyjnego w ul. Słowików, poprawy organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ks. Woźniaka i Parkowej i ograniczenie ruchu drogowego na ul. Komorowskiej. Ważną kwestią, którą mieszkańcy poruszyli podczas środowego zebrania była zmiana harmonogramu kursowani autobusu szkolnego, który obecnie swoją trasę rozpoczyna od Pęcic Małych, tj. miejscowości najbliżej położonej od szkoły. A co za tym idzie zanim dzieci trafią do szkoły muszą objechać pozostałe miejscowości. Mieszkańcy zgłosili również problem powstającego przy ul. Leśnej składowiska samochodów, na którym aktualnie może się znajdować blisko 100 pojazdów.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także