19.10.2020 13:50

Zebranie mieszkańców Reguł

469
Zebranie mieszkańców Reguł odbyło się 15 września w sali multimedialnej urzędu gminy. Wzięło w nim udział 36 mieszkańców. Prowadziła je Magdalena Krajnik-Partyka, sołtys Reguł.

  Uczestniczyła w nim Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy oraz radni: Joanna Chilarska, Joanna Kowalczyk, Jarosław Hirny-Budka i Edward Kozłowski, a także dzielnicowy – Mariusz Szymanek.   

Celem spotkania były: przedstawienie  sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za miniony rok, przyjęcie uchwały przez mieszkańców Reguł w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na przyszły i bieżący   rok oraz przedstawienie  propozycji do przyszłorocznego  do budżetu gminy. Dodatkowo, na  wniosek mieszkanki, Urszuli Allam –Pelki pod głosowanie uczestników zebrania zostało zgłoszonych  5 projektów uchwał będących wnioskami mieszkańców Reguł do Rady Gminy Michałowice, które dotyczą:

 • niezwłocznego doprowadzenia do budowy szkoły w Regułach i potraktowania tej inwestycji jako priorytetowego działania w obszarze edukacji
 • bezwzględnego zachowania jednorodzinnego charakteru sołectwa Reguły i niewprowadzania do Studium terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, w tym zabudowę bliźniaczą i szeregową
 • niezwłocznego dostosowanie MPZP dla Reguł do zapisów Studium oraz pozyskania od KOWR działek znajdujących się na terenie parku dworskiego w Regułach
 • niezwłocznego dostosowania MPZP do zapisów Studium, w szczególności w zakresie  przeznaczenia terenu działki nr 560 oraz bezwzględnego zachowania  jednorodzinnej zabudowy w gminie Michałowice, a także niewprowadzania do Studium oraz MPZP zabudowy wielorodzinnej.  
 • niezwłocznego utworzenia parku kulturowego na terenie zabytkowego parku dworskiego w Regułach  w granicach parku objętego w Studium ochroną prawną, a także niezwłocznego dostosowania MPZP dla Reguł do zapisów Studium w zakresie terenu objętego w studium ochroną prawną jako park dworski w Regułach oraz  pozyskania od KOWR działki na utworzenia parku kulturowego.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez mieszkańców większością głosów. Przed poddaniem ich pod głosowanie uczestnicy zebrania odnosili się do każdej z nich, prowadzono dyskusje.     

W dalszej  części spotkania mieszkańcy przyjęli protokół z zebrania z dnia 26.09.2019 r. po czym sołtys Magdalena Krajnik-Partyka przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. W trakcie ostatniego roku zostały zorganizowane w ramach funduszy sołeckich : Andrzejki, świąteczne przedstawienie dla dzieci wraz z wizytą Mikołaja,  koncert świąteczny dla całych rodzin, a na zakończenie roku szkolnego – seans kina plenerowego w regulskim parku. W  świetlicy odbywały się również cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne (pilates, joga, fitness, zdrowy kręgosłup, taniec towarzyski), a także dla dzieci: Gordonki, zajęcia ogólnorozwojowe i Laboratorium  juniora. Uruchomiono stronę na fb „Sołtys i Rada sołecka Reguł”, gdzie publikowane są ważne informacje i dokumenty dotyczące bieżących spraw sołeckich. Sołtys i przedstawiciele rady sołeckiej uczestniczyli w wielu spotkaniach i wydarzeniach lokalnych, m.in.: spotkaniu z deweloperem planującym inwestycję przy ulicy Wiejskiej w Regułach, w spotkaniu z przedstawicielami PAŻP (w sali multimedialnej UG i w siedzibie PAŻP), w warsztatach związanych z planowanym wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w naszej gminie oraz  w pracach Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2020-2029.  Były podejmowane również  działania interwencyjne w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców m.in.: w sprawie montażu lustra drogowego, naprawy przewracającego się płotu, przepalonych lamp ulicznych czy poprawy widoczności na zakręcie ulicy Kraszewskiego.

W trakcie zebrania mieszkańcy Reguł przyjęli dwie uchwały dotyczące  środków funduszu soleckiego. Pierwsza z nich,  z  uwagi na pandemię koronawirusa i odwołanie licznych warsztatów oraz  imprez plenerowych, dotyczyła  uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectwa w 2020 r. Decyzją mieszkańców niewykorzystane środki przeznaczono  na zakup biletów wstępu na  przedsięwzięcia kulturalne oraz zakup wyposażenia do świetlicy (pianino elektryczne oraz  komputer wraz z oprogramowaniem).    

Drugą uchwałą było przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. W przyszłym roku fundusz sołectwa Reguły będzie wynosić 83 115,80 zł i został przeznaczony na:

 • zajęcia edukacyjne i hobbystyczne oraz  warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów – 18 000 zł
 • Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy – 10 000 zł
 • organizację imprez kulturalnych i sportowych integrujących mieszkańców – 18 000 zł
 • zajęcia sportowych, gimnastycznych i tanecznych dla dzieci, dorosłych i seniorów – 18 000 zł
 • zakupy związane z zajęciami i warsztatami oraz organizacją imprez kulturalnych i sportowych integrujących mieszkańców – 7 000 zł
 • zakup zewnętrznych stanowisk do gier na świeżym powietrzu – np. szachy, warcaby, stół do ping-ponga – 6 000  zł
 • zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy w Regułach – 6 115,80 zł

Uczestnicząca w zebraniu Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice omówiła zadania, które zostały, są lub w najbliższym czasie będą przez gminę realizowane na terenie sołectwa.  Wśród nich znalazły się m.in. wykonanie szykany uspokajającej ruch na ul. Orzeszkowej, zamontowanie lustra drogowego na tej ulicy, jak również na skrzyżowaniu  ul. Regulskiej i Kraszewskiego, prowadzona na bieżąco konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym na ul. Słonecznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyrównanie i utwardzenie ul. Herbacianej na odcinku będącym we władaniu gminy, zagospodarowanie skarpy na ul. Fregaty nasadzeniami roślinnymi czy wytyczenie i wykonanie przejścia dla pieszych między ul. Kuchy a al. Topolową, do ciągu pieszo- rowerowego. Trwa m.in. przebudowa rowu U1 odwadniającego tereny od Ursusa do Pruszkowa,  budowa siei wodociągowej w ul. Jarzębinowej oraz ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki. Skierowanych do realizacji jest wiele zadań, w tym m.in. stworzenie placu zabaw przy ul. Zielonej, pozyskanie terenu i budowa brakującej części chodnika w ul. Prusa oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach w m.in. ul. Królewskiej, Zacisznej wraz z renowacją studzienek rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy.

Na zakończenie zebrania mieszkańcy rozmawiali o niewygodnej dla spacerujących nawierzchni niektórych ścieżek w regulskim parku w Regułach i znajdującym się tam akwenie, uspokojenia ruchu samochodowego na ulicy Zielonej, estetyce naszego otoczenia  i nieregulaminowego  postępowania z odpadami przez niektórych mieszkańców.  

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także