08.09.2021 09:40

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KOMORÓW

211
2 września, w świetlicy, w „Kaliszowym Gaiku” odbyło się coroczne zebranie mieszkańców sołectwa Komorów-Wieś.

Zgodnie ze statutem sołectwa Komorów-Wieś, zebranie wiejskie zwołał sołtys, Artur Kostera. Z powodu braku kworum, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, czyli o godz. 18.30. Po przyjęciu przez mieszkańców porządku zebrania sołtys zdał sprawozdanie ze swojej działalności jak również działalności rady sołeckiej.

W okresie od 04.09.2020 do 02.09.2021 sołtys zrealizował wszystkie zadania związane z uchwałami i wnioskami przyjętymi przez mieszkańców sołectwa podczas ubiegłorocznego zebrania. Jedynym zadaniem, który aktualnie znajduje w fazie realizacji jest zakup rzutnika i ekranu 4K.

W minionym roku w sołectwie odbyły się m.in.: koncerty plenerowe, teatrzyki i warsztaty dla dzieci, zajęcia pilatesu i zdrowego kręgosłupa. Odbyło się 9 spotkań rady sołeckiej, zakupiono do świetlicy ozonator, kolumny audio, stojaki na mikrofony i radiomagnetofon. Zostały wykonane prace naprawcze i interwencyjne w tym uzupełnienie ubytków w nawierzchni w ulicach: Paproci, Zielna, Polna, Kaliszany. Nowe nawierzchnie powstały na ul. Wrzosowej i Różanej, zmodernizowano parking przy cmentarzu i ustawiono tam toaletę. Wycinano stare konary drzew, naprawiono stojak na rowery przy świetlicy, ustawiono skrzynię z ziołami, ustawiono 15 leżaków w Kaliszowym Gaiku i odbyło się nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów. Ponadto zgłoszono propozycje dotyczące zagospodarowania terenu nad zalewem oraz wymieniono umywalkę, sedes i termę w świetlicy, a także naprawiono lustro przy ul. Głównej róg Wschodniej. W tym czasie sołtys interweniował również w sprawie odbioru odpadów, ustawienia znaku drogowego informującego – ślepa uliczka – na ul. Botanicznej, zgłaszał awarie oświetlenia ulicznego oraz martwego jelenia przy ul. Sadowej. Sołtys uczestniczył w posiedzeniach rady gminy, a także wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Kolejnym punktem czwartkowego zebrania była sprawa dotycząca planowania nabycia gruntu pod budowę drogi, stanowiącej działkę nr 177 w obrębie Komorów-Wieś. W trakcie spotkania mieszkańcy ul. Różanej i Wrzosowej oraz ulic przyległych zgłosili swój sprzeciw argumentując, iż inwestycja stawia ich w niekomfortowej sytuacji, gdyż powstanie kolejna ulica wzdłuż ich domów. Pani wójt Małgorzata Pachecka, obecna na zebraniu, potwierdziła, że do urzędu wpłynęła korespondencja od jednego z mieszkańców Komorowa-Wsi, z wnioskiem o podjęcie działań, które miałby skutkować nabyciem w/w działki i wytyczeniem w niej drogi, co poprawiłoby komunikacje w tej okolicy. Jednoczenie Pani wójt poinformowała uczestników zebrania, iż rozumie mieszkańców ulic Różanej i Wrzosowej, którzy w momencie realizacji mieliby ulicę zarówno z jednej, jak i drugiej strony swoich domów, co może być dla nich kontrowersyjne. Aktualnie referat planowania przestrzennego urzędu gminy Michałowice analizuje czy wytyczenie w tym miejscu drogi byłoby korzystne dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Ponadto Pani wójt Małgorzata Pachecka podkreśliła, że odmienne zdania i interesy mieszkańców powinny być przedyskutowane z mieszkańcami sołectwa, a ich opinie zostaną uwzględnione podczas podejmowania decyzji. 

W trakcie zebrania, mieszkańcy jednogłośnie przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przeniesienia środków w kwocie 3 500,00 zł z zakupów środków żywności na organizację imprezy na pożegnanie lata. Natomiast druga uchwała jest związana z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2022. I tak mieszkańcy zdecydowali, iż przyszłoroczny fundusz sołecki, który wynosi 89 340,90 zł zostanie przeznaczony na:

  • imprezy integrujące mieszkańców – 35 000,00 zł
  • zakup biletów do teatru – 15 000,00 zł
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne – 15 000,00 zł
  • teatrzyki dla dzieci – 5 000,00 zł 
  • koncerty – 15 000,00 zł
  • zakupy do świetlicy – 4 340,90zł

Pani wójt oraz obecni na zebraniu radni Joanna Kowalczyk, Katarzyna Parzyńska i Maciej Polarczyk wysłuchali także propozycji do budżetu gminy, które mieszkańcy sołectwa zgłosili, a były to: remont ul. Sadowej i Kaliszany, budowę boiska do gier zespołowych w strefie rekreacji nad zalewem, wymianę urządzeń na placach zabaw, wykonanie przedłużenia chodnika wraz z oświetleniem od cmentarza do ul. Starego Dębu, wykonanie kanalizacji w ul. Rumiankowej, Wrzosowej i Starej Drogi, kontynuację nasadzeń, utwardzenie ul Polnej i rozbudowę świetlicy wiejskiej. Ze strony mieszkańców padła również propozycja, aby przedłużyć trasę linii autobusowej L-2 tak, aby przebiegała ona przez ulicę Bugaj, Słoneczną, Polną i Starego Dębu.

Ostatnim punktem czwartkowego zebrania były sprawy wniesione, wśród których największą część stanowiły podtopienia nieruchomości, spowodowane ulewnymi opadami deszczu. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na pochylające się i zagrażające bezpieczeństwu słupy telekomunikacyjne przy ul. Polnej i Starego Dębu. 

Na zakończenie zebrania sołtys, Artur Kostera zaprosił mieszkańców do Kaliszowego Gaiku na 25 września. Odbędzie się wówczas impreza pt. „Pożegnanie lata”. 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także