28.09.2023 14:30

Zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś

94
18 września 2023 roku odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice.

18 września 2023 roku odbyło się w sali budynku przy ul. Raszyńskiej 34 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Michałowice. Wzięło w nim udział łącznie 34 mieszkańców, w tym 29 uczestniczyło od początku, a 5 dołączyło w trakcie.

Zebraniu przewodniczył sołtys Tomasz Malinowski oraz przedstawiciele władz lokalnych, w tym Zastępca Wójt Gminy, Anna Fabisiak, radna gminy Michałowice, Adriana Król-Popiel, sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski oraz inni urzędnicy.

Porządek spotkania obejmował tradycyjne punkty, takie jak zatwierdzenie porządku obrad, wybór sekretarza zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego, sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, a także omówienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 i propozycji do budżetu gminy na rok 2024.

Podjęto kilka kluczowych uchwał, takich jak zmiana przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 oraz uchwalenie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024. Sołtys zaproponował następujący podział kwoty 84 943,51 zł przypadającej na budżet sołectwa:

Dział: Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych:

  • w ramach tego działu planowane są różnorodne wydarzenia kulturalne i społeczne, takie jak warsztaty, teatrzyki, koncerty, pikniki, festyny, wyjazdy oraz spotkania aktywizujące, integracyjne i rozwojowe;
  • szacowany koszt tego działu wynosi: 55 000,00 zł.

Dział: Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych:

  • w ramach tego działu planowane są różnorodne aktywności sportowe i rekreacyjne, w tym zumba, pilates i spływy;
  • szacowany koszt tego działu wynosi: 10 243,51 zł.

Dział: Zakupy przemysłowe związane z organizacją zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp.:

  • w ramach tego działu przewiduje się zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań, szkoleń, pikników i zakup biletów oraz wejściówek na różne wydarzenia;
  • szacowany koszt tego działu wynosi: 18 000,00 zł.

Dział: Zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne podczas m.in. pikników, warsztatów, festynów, spotkań mieszkańców związanych z działalnością sołectwa Michałowice-Wieś:

  • w ramach tego działu przewiduje się zakup żywności, która posłuży do przygotowania posiłków regeneracyjnych podczas różnych wydarzeń, takich jak pikniki, warsztaty, festyny oraz spotkania mieszkańców związane z działalnością sołectwa Michałowice-Wieś;
  • szacowany koszt tego działu wynosi: 1 700,00 zł.

W części poświęconej wnioskom do budżetu gminy na 2024 r. składano propozycje dotyczące m.in. inwestycji w infrastrukturę, utrzymanie czystości, a także rozwoju ścieżek rowerowych i dróg w okolicy.
W trakcie zebrania w sprawach wniesionych podniesiono również kwestie związane z bezpieczeństwem, takie jak oświetlenie ulic, nasadzenia chroniące przed hałasem, czy rozwiązania drogowe. Istotnym tematem była także konieczność monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Zebranie zakończyło się o godzinie 21:30.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także