09.09.2021 16:45

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA OPACZ-KOLONIA

248
Zgodnie ze statutem sołectwa, 6 września 2021 roku, odbyło się zebranie wiejskie Opaczy-Kolonii, na które mieszkańców zaprosiła sołtys, Grażyna Grabka.

W trakcie dorocznego zebrania sołtys złożyła sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej. Zanim to nastąpiło, zgromadzeni mieszkańcy wysłuchali prelekcji policjantów z komisariatu w Regułach na temat bezpieczeństwa. Funkcjonariusze omawiali kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i ostatnio wprowadzonymi zmianami w przepisach oraz ostrzegali przed oszustami. Przestępcy od lat stosują metody na przysłowiowego wnuczka, policjanta, itp. Media systematycznie nagłaśniają przypadki związane z wyłudzeniami oszczędności. Pomimo prowadzonych kampanii społecznych wielu seniorów nadal staje się ofiarami przestępców. Z tego również względu poniedziałkowe spotkanie z policjantami było niezwykle ważne dla mieszkańców Opaczy-Kolonii. Zgromadzeni z uwagą wysłuchali informacji przekazanych przez policjantów. Zebranie było również okazją do rozmowy i zgłoszenia uwag dzielnicowemu sierż. szt. Kamilowi Więchowi, który przybył na spotkanie w świetlicy przy ul. Ryżowej 90.

Sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków oraz działalności wysłuchała wraz z mieszkańcami Opaczy-Kolonii Pani wójt Małgorzata Pachecka i przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska oraz radni: Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Jarosław Hirny-Budka i Maciej Polarczyk.

W ostatnim roku w sołectwie Opacz-Kolonia udało się dokonać większość zakładanych celów.  – W okresie 11.09.2020 do 06.09.2021 realizowano przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację spotkań, koncertów warsztatów oraz imprez okolicznościowych – mówiła Grażyna Grabka, sołtys Opaczy-Kolonii.

Mimo ograniczeń funkcjonowania świetlicy, które były związane z obostrzeniami pandemicznymi, udało się zrealizować:

 • zajęcia cykliczne
 • zumba
 • pilates
 • zdrowy kręgosłup
 • teatrzyki dla dzieci 
 • warsztaty kulinarne dla najmłodszych
 • koncert Katarzyny Zawady
 • koncert Łódzkiego Teatru Piosenki pt. „Agnieszka Osiecka filmowa” 
 • piknik rodzinny
 • wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci
 • wakacyjne warsztaty musicalowe dla dzieci
 • zakupy biletów do teatru
 • przekazano dzieciom paczki świąteczne 

W najbliższym czasie odbędą się jeszcze dwa wydarzenia: 11 września – piknik rodzinny „Żegnaj lato na rok” i 3 października – koncert rodziny Kaczmarków. A pod koniec roku zabawa andrzejkowa i bal choinkowy dla dzieci.

Jako sołtys, Grażyna Grabka utrzymywała stały kontakt z urzędem Gminy, uczestniczyła w posiedzeniach rady gminy, służyła mieszkańcom informacjami dotyczącymi sołectwa i pomagała w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Na podstawie art. 5 ust. 1 do 4 z dnia 21 lutego 20214 roku, o funduszu sołeckim, Dz. Ustaw z 2014 poz. 301 uchwały nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa Opacz-Kolonia z dnia 06.09.2021 wnoszą o realizację przedsięwzięć polegających na organizacji zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa Opacz-Kolonia. Zgodnie z wnioskiem mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie środków funduszu sołeckie, który w roku 2022 wyniesie 89 340,90 zł, a jego przeznaczenie przedstawi się następująco:

 • kwota 59 340,00 zł na organizację: warsztatów, teatrzyki, koncerty, pikniki, festyn, wyjazdy, spotkania aktywizujące itp. 
 • kwota 17 700,00 zł na organizację: imprez, zajęć i warsztatów sportowo rekreacyjnych w tym m.in. zumba, pilates, 
 • kwota 9 300,00 zł na zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp. a wśród nich: nagrody w konkursach, artykuły niezbędne do przygotowania i wydania posiłków regeneracyjnych, środki czystości organizację
 • kwota 3 000,90 zł na zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne podczas m.in. pikników, warsztatów, festynów, spotkań mieszkańców związanych z działalnością sołectwa Opacz-Kolonia

Podczas poniedziałkowego zebrania, mieszkańcy Opaczy Kolonii podjęli również uchwałę zmieniającą przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. Zmiana podyktowana ograniczeniami pandemicznymi dotyczyła przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z działu usług związanych z organizacją zajęć lub warsztatów.

Wykonanie odwodnienia wody opadowej w ul. Bodycha, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul Migdałowej, modernizacja skrzyżowania Al. Jerozolimskie/Ryżowa i modernizacja nawierzchni oraz wykonanie oświetlenia w ul. Cedrowej to już propozycje mieszkańców Opaczy-Kolonii do budżetu gminy na rok 2022. W sprawie modernizacji nawierzchni ul. Cedrowej wypowiedziała się Pani wójt Małgorzata Pachecka, która poinformowała mieszkańców, że realizacja tego zadania zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Podobnie jest z modernizacją skrzyżowania Al. Jerozolimskie/Ryżowa, gdzie rozstrzygnięty został przetarg i ZDM Warszawa podpisał już umowę z wykonawcą, o czym mieszkańców poinformował radny Jarosław Hirny-Budka.

W ramach propozycji do budżetu mieszkańcy zgłosili także zakup lub wydzierżawienia działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla nieco starczych dzieci np. pod skatepark orz uruchomienie przystanku autobusowego dla autobusu szkolnego u zbiegu ulic Badylarskiej, Czystej i Środkowej.

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione. Tą cześć spotkania zdominowała inwentaryzacja źródeł ciepła, do której zgodnie z uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego zostały zobligowane wszystkie gminy. Jest to obowiązek, który spoczywa na wszystkich mieszkańcach naszej gminy, którzy mają czas na złożenie ankiety do 31 grudnia 2021 r. Jak poinformowała Pani wójt Małgorzata Pachecka – aby ułatwić mieszkańcom przeprowadzenie inwentaryzacji, gmina zatrudniła ankieterów, którzy wyposażeni w specjalny identyfikator oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia ankiety pomogą mieszkańcom dokonać w/w inwentaryzacji. Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie wypełnić ankietę inwetaryzacyjną, którą można pobrać w Urzędzie Gminy.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także