19.09.2012 10:44

Zebranie mieszkańców sołectwa Reguły

32
Odbyło się w świetlicy 18 września 2012 r. Wzięło w nim udział 24 mieszkańców. Podjęli oni uchwałę, o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2013.
Fundusz ten – 43 557,50 zł – zostanie przeznaczony na: zajęcia sportowe w otwartej strefie rekreacji – 12 tys. zł, oświetlenie drugiej części parku: 4 punkty świetlne – 15 tys. zł, imprezy kulturalne – 8 tys. zł, remont świetlicy: doprowadzenie i odprowadzenie bieżącej wody 4557, 50 zł i pomalowanie wnętrza – 4 tys. zł.

Zebranie prowadził sołtys Eugeniusz Strzelecki, sekretarzem zebrania została wybrana Elżbieta Stopyra. Wzięli w nim udział: przewodnicząca Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Regułach Helena Jędras oraz radni: Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko, Tadeusz Chruściak i Wojciech Herner.

Wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka podkreślił, iż największą inwestycją w Regułach jest wybudowanie ratusza. Odpowiadał na pytania dotyczące przedłużającej się budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Mówił o trudnych rozmowach urzędu gminy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących przede wszystkim uciążliwości związanych z budową POW, na jakie są narażeni mieszkańcy naszej gminy. Rozmawiał o ogólnodostępnym parkingu przy stacji kolejki WKD, o organizacji ruchu na ul. Ogrodowej. Itp., itd.

Między innymi konsekwencją rozmowy z wójtem było przekazanie przez mieszkańców, na ręce wójta, propozycji do gminnego budżetu na rok 2013.

Oto lista tych propozycji: kontynuowanie budowy ścieżki rowerowej Reguły – Pęcice do mostka na Raszynce, dofinansowanie oświetlenia parku, monitoring peronów kolejki WKD, zagospodarowanie terenu po wschodnie stronie WKD, pozyskanie terenu pod budowę przedszkola, dofinansowanie remontu świetlicy, ze szczególnym uwzględnieniem dachu; poprowadzenie wodociągu w ul. Bodycha i Granicznej, rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody, oświetlenie ul. Michała, budowa chodnika przy ul. Regulskiej po stronie wschodniej, wraz z odwodnieniem.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak