28.09.2023 14:20

Zebranie mieszkańców sołectwa Sokołów

60
21 września 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Sokołowie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa.

W dniu 21 września 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Sokołów. Spotkanie, miało na celu podsumowanie działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz omówienie kwestii związanych z funduszem sołeckim i planami na przyszłość.

Sołtys Bartosz Lewandowski rozpoczął zebranie o godzinie 18:30 w I terminie. Jednak brak wymaganego statutem kworum spowodował oczekiwanie na obrady w II terminie.  Porządek obrad był tradycyjny: zaczął się od zatwierdzenia porządku obrad, wyboru sekretarza zebrania, po czym nastąpiło głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.

W sprawozdaniu z działalności sołtysa Bartosz Lewandowski mówił między innymi o renowacji figurki Matki Boskiej, organizacji spotkań kulturalnych, takich jak Wigilia Wiejska czy Dzień Dziecka, oraz organizacja warsztatów i zabaw dla mieszkańców. Dzięki wsparciu społeczności lokalnej i środkom pozyskanym poza funduszem sołeckim, udało się zrealizować kurs pierwszej pomocy oraz zbudować ogrodzenia wokół figurki Matki Boskiej.

Następnie sołtys zaproponował podział przyszłorocznego funduszu sołeckiego, który wynosi: 44976,34 złotych. Mieszkańcy zaakceptowali proponowany podział środków:

  • zajęcia sportowe i rekreacyjne: 10 000 zł;
  • zajęcia plastyczne, warsztaty, itp.: 10 000 zł;
  • zakup biletów do teatru, spektakli, kina, parku rozrywki: 10 000 zł;
  • imprezy kulturalne: 10 000 zł;
  • zakupy przemysłowe: 3 000 zł;
  • zakupy spożywcze: 1 976,34 zł.

W propozycjach do budżetu gminy znalazły się między innymi: zakup urządzenia AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego) dla świetlicy wiejskiej, podpisanie umowy na regularne sprzątanie świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy zaproponowali również wykonanie wodociągu do działek w Sokołowie i budowę drogi wzdłuż działki 207/1, znanej jako "Rodzinna bis", aby ułatwić komunikację i dostępność dla mieszkańców. Mieszkańcy proponują również budowę kanalizacji w ul. Rodzinnej oraz ul. Sokołowskiej, zamontowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sokołowskiej, odwodnienie, okrawężnikowanie i budowę podjazdów na ul. Rodzinnej w kierunku północnym oraz remont placu zabaw.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także