15.09.2022 12:55

Zebranie wiejskie sołectwa Reguły

76
W środę, 14 września, odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Reguły. Mieszkańcy zadecydowali o podziale 107 tys. z budżetu sołeckiego na rok 2023 i zgłosili propozycje do budżetu gminy Michałowice na rok 2023.

W środę, 14 września, odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Reguły. Pierwszy termin zebrania wyznaczony został na godzinę 18:00. Ponieważ w pierwszym terminie nie było wymaganego kworum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, czyli o godzinie 18:30. Po punktach stałych zebrań wiejskich, czyli otwarciu zebrania, zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze sekretarza poddano pod głosowanie pierwszy wniosek o przyjęcie protokołu z zeszłorocznego zebrania, czyli z 15.09.2021. Mieszkańcy zatwierdzili protokół. Następnie sołtys Magdalena Krajnik-Partyka złożyła pisemne sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od 16.09.2021 do 14.09.2022, a potem sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na zebraniu 15.09.2021.

Po sprawozdaniach sołtys przedstawiła projekt wniosku o zmiany w tegorocznym rozdysponowaniu funduszy sołeckich. W budżecie na rok 2022 zarezerwowana była kwota 9 tys. złotych na uporządkowanie miejsca na ognisko w parku w Regułach. Ponieważ gmina pozyskała od KOWR teren przylegający do parku w celu rozszerzenia go. Na nowym terenie przewidziane jest miejsce na ognisko, więc urządzanie nowego w tym roku byłoby bezcelowe. Kwota została przesunięta na organizację pikników, itp.

Kolejnym punktem programu była decyzja o podziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. Mieszkańcy zadecydowali o następującym podziale kwoty 107 019,90 zł:

 • 34 000 zł – organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatrzyki, pokazy, występy, wyjazdy itp.);
 • 9 000 zł – zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez kulturalnych;
 • 9 000 zł – zakupy spożywcze na imprezy kulturalne;
 • 13 000 zł – zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną;
 • 26 000 zł – organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo- rekreacyjnych (m.in. pilates, Fitness, ZUMBA, joga, nartorolki itp.);
 • 2000 zł - zakupy przemysłowe na imprezy sportowo-rekreacyjne;
 • 2000 zł z zakupy spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne;
 • 12 019,90 zł - dokonanie zakupu i montażu schowka zewnętrznego służącego do przechowywania ruchomości znajdujących się w świetlicy, zakup namiotów, zadaszeń itp.

Wśród propozycji zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu gminy na rok 2023 znalazły się:

 1. Oświetlenie ścieżki spacerowej wzdłuż torów kolejki WKD na odcinku od stacji WKD Reguły do ulicy Zielonej;
 2. Przejęcie terenu i położenie nawierzchni na odcinku wzdłuż torów WKD pomiędzy ulicą Zieloną i granicą z Pruszkowem;
 3. Umieszczenie ławek wzdłuż ścieżki spacerowej położonej wzdłuż WKD pomiędzy ulicą Powstańców Warszawy i Zieloną;
 4. poszerzenie ulicy Zielonej, likwidacja zwężenia;
 5. odnowienie i wykonanie prac konserwatorskich na kapliczkach położonych w sołectwie Reguły;
 6. wymiana oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej na jaśniejsze i nowocześniejsze;
 7. wykonanie zmiany organizacji ruchu w ulicy Kraszewskiego w Regułach na ulicę jednokierunkową (z uwagi na jej zwężenie i ostry zakręt) i wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy zakręcie, gdzie się kończy chodnik;
 8. zorganizowanie koncertów plenerowych w parku w Regułach;
 9. wykonanie znaków poziomych na ulicy Regulskiej i ścieżce pieszo – rowerowej;
 10. doprowadzenie do zamontowania ekranów tłumiących hałas wzdłuż Alej Jerozolimskich na odcinku od zjazdu z trasy do ulicy Regulskiej;
 11. zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulicy Zielonej i Fioletowej;
 12. wykupienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Krakusa, Zielona, Fioletowa;
 13. wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Zielonej;
 14. umiejscowienie kosza na śmieci przy ulicy Regulskiej, na wysokości nr 45-47 15. zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji w ulicy Kuchy;
 15. wykonanie internetu światłowodowego w ulicy Zielonej;
 16. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Zielonej;
 17. pomalowanie wewnątrz świetlicy wiejskiej w Regułach 19. ustawienie stojaków dla rowerów przy placu zabaw przy Al. Samorządu Terytorialnego;
 18. zagospodarowanie Sołtysówki, zakrycie rowu, umieszczenie większej ilości urządzeń plenerowych;
 19. Wykonanie modernizacji parku w Regułach (zmiana nawierzchni ścieżek spacerowych położonych po drugiej stronie mostków na nawierzchnię z materiału stałego, który umożliwi poruszanie się z wózkami, na hulajnogach itp., konserwacja drewnianych mostków, wykonanie bezpiecznego pomostu nad stawem);
 20. Doprowadzenie źródła prądu w okolicy boiska do gry w piłkę siatkową;
 21. Umieszczenie donic i nasadzeń na betonowym rondzie przy ulicy Wiejskiej (przy parku) wraz z drogowskazem pokazującym kierunek do świetlicy wiejskiej – w celu uczynienia ronda leżącego na skraju parku zielonym i cieszącym oko punktem rozpoznawczym parku i świetlicy.

W wolnych wnioskach mieszkańcy poruszyli następujące tematy:

 • Propozycja oświetlenia ulic: Zielonej, Ogrodowej,  Calineczki
 • Oświetlenie ścieżki wzdłuż kolejki do Malich jest na etapie sporządzenia dokumentacji.
 • Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Reguły/uzupełnić brakujące odcinki/
 • Przebudowa ulicy Prusa rozmowa z Piastowem w sprawie dofinansowania.
 • Wykonanie nasadzeń przy ulicy Przytorowej i Fregaty koncepcja pracy jest na etapie załatwiania  projektu.
 • Przebudowa przystanków autobusowych.
 • Wykonanie dokumentacji w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki do Michałowic.
 • Wykonanie dokumentacji dla ulicy Królewskiej w sprawie remontu.
 • Zakup maszyn rolniczych i stworzenia parku maszynowego.
 • Zmiana oświetlenia wzdłuż ulicy Regulskiej.
 • Zmiana nawierzchni na ulicy Słonecznej i oświetlenie.
 • Sporządzenie planu na budowę chodnika na ulicy Żytniej.
 • Rozważanie uzupełnienia wodociągu na ulicy Granicznej od stacji benzynowej do ulicy Jasi i Małgosi.
 • Poprawa terenu i zagospodarowanie sołtysówki.
 • Sprawa ronda na ulicy Bodycha, ponieważ projekt stracił ważność trzeba sporządzić nowy /sprawa w toku/.
Opublikowany przez: Marcin Bójko