20.09.2021 18:55

Zebranie Wiejskie w Nowej Wsi

98
We wtorek, 7 września 2021 roku w świetlicy w Nowej Wsi odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtys Nowej Wsi, Elżbietę Biczyk.

We wtorek 7 września 2021 roku w świetlicy w Nowej Wsi odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtys Nowej Wsi, Elżbietę Biczyk. Pierwszy termin wyznaczony został na godzinę 18:30, jednak nie było wymaganego kworum. Drugi termin został wyznaczony na godzinę 19:00, w oczekiwaniu na rozpoczęcie zebrania w drugim terminie mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z dzielnicowym odpowiedzialnym za Nową Wieś, st. asp. Paweł Biegalewski.

O godzinie 19:00 rozpoczęło się zebranie, lista uczestników obejmowała 52 nazwiska stałych mieszkańców sołectwa. Spotkanie odbywało się według tradycyjnego schematu, to znaczy otwarcie, zatwierdzenie porządku obrad, wybór sekretarza, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, sprawozdanie z działalności sołtysa i rady aołeckiej, wniosek o przeznaczanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022, propozycje do budżetu gminy na rok 2022 i sprawy wniesione. W spotkaniu uczestniczyła również wójt, Małgorzata Pachecka, oraz kilkoro radnych z Rady Gminy Michałowice, w tym przewodnicząca Beata Rycerska.

Zebranie wiejskie zatwierdziło porządek obrad i wybór sekretarza zebrania – Pawła Kordysa. Następnie Elżbieta Biczyk przedstawiła  sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od  14 września 2020 r.  (poprzedniego zebrania wiejskiego) do dnia poprzedzające wtorkowe zebranie wiejskie, czyli do 6 września 2021 r.. Sporą  część sprawozdania zajęło wyliczenie zajęć sportowych i imprez kulturalnych finansowanych z funduszu sołeckiego, a były to między innymi zajęcia sportowe takie jak fitness, zumba i pilates, a także koncerty, spotkania autorskie i przedstawienia i warsztaty. Epidemia Covid 19 sprawiła, że od 26 października do 17 maja odwołane zostały wszelkie zajęcia, po 17 maja zajęcia wróciły, odbywały się początkowo zajęcia na świeżym powietrzu, a z czasem wróciły pod dach świetlicy wiejskiej.

Następnym punktem programu było omówienie propozycji związanych z zagospodarowaniem funduszu sołeckiego na rok 2022, który dla Nowej Wsi wynosi 89 340,90 zł. Sołtys i Rada Sołecka zaproponowała następujący podział środków:

  • organizacja zajęć i warsztatów kulturalnych – 37 846,34 zł
  • organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji – 1500 zł
  • organizacja imprez okolicznościowych, np. zabawa choinkowa, andrzejkowa czy pikniki – 22000 zł
  • organizacja zajęć i warsztatów sportowych – 23670 zł

Pozostała część kwoty, czyli 4 324,56 zł przeznaczona zostanie na niezbędne zakupy, np. produkty spożywcze, czy przemysłowe związane z organizacją zajęć.

Propozycja została przegłosowana przez mieszkańców – 42 osoby poparły wniosek, 5 się wstrzymało, a jedna była przeciw. W zawiązku z przebiegiem głosowania zebranie wiejskie przyjęło stosowną uchwałę w sprawie realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego, powierzając realizację sołtysowi.

Następnym punktem zebrania wiejskiego były propozycje do budżetu gminy na rok 2022. Znalazły się tam szereg propozycji o wykonanie lub modernizację odwodnienia regularnie podtapianych ulic, budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cyklistów, budowę progów spowalniających. Jednym z wniosków była także regulacja koryta Zimnej Wody i naprawa wałów zniszczonych przez bobry, system oczyszczania powietrza w szkole i przedszkolu, dodatkowe kosze na śmieci i psie odchody. Ważnym postulatem, który przyjął postać propozycji do budżetu gminy była również przebudowa skrzyżowania drogi 719 z ulicą Główną. W ten sposób mieszkańcy przeszli płynnie do wolnych wniosków w czasie których dyskutowano nad różnymi inwestycjami związanymi z odwodnieniem ulic jak i zagospodarowaniem lasu w celach rekreacyjnych. Mieszkańcy pytali również wójt o losy budowy tzw. „Paszkowianki”, a także dyskutowali o formach aktywizacji młodzieży. Marian Bośka, wieloletni sołtys Nowej Wsi, dopytywał o zapomogę dla rolnika, którego podtopienie pozbawiło plonów.

Zebranie zakończyło się kilkanaście minut  po godzinie 21:00.

Autor: Marcin Bójko
Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także