20.09.2021 01:15

Zebranie wiejskie w Pęcicach

78
W środę 8 września 2021 roku w świetlicy w Pęcicach odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa Pęcic, Waldemara Widlickiego.

W środę, 8 września 2021 roku w świetlicy w Pęcicach odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa Pęcic Waldemara Widlickiego. Pierwszy termin wyznaczony został na godzinę 18:00, jednak nie było wymaganego kworum. Drugi termin został wyznaczony na godzinę 18:30. Na spotkaniu pojawiło się 25 osób mieszkających na stałe w sołectwie. Na zebraniu obecna była również wójt gminy,  Małgorzata Pachecka, przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska oraz radny, Edward Kozłowski.

Po przyjęciu porządku obrad Waldemar Widlicki zdał relację z realizacji uchwał i wniosków  zebrania wiejskiego z 11.09.2020 roku, a także zdał sprawozdanie z działalności sołtysa od dnia 11.09.2020 do 7.09.2021 roku Po przyjęciu sprawozdania rada sołecka zaproponowała sposób rozdysponowania środków planowanych w budżecie sołeckim na 2022 rok, w kwocie 56 284,77 zł, a mieszkańcy wyrazili na to zgodę w głosowaniu. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad propozycjami do budżetu gminy na przyszły rok. Jednym z ciekawszych było zagospodarowanie terenu przy parku poprzez wybudowanie platformy widokowej do obserwacji ptaków na działce drogowej nr 606 należącej do gminy (biegnącej między stawami, będącej przedłużeniem ulicy Krokusowej). Oprócz tego mieszkańcy postulowali odwodnienie ulicy Parkowej od ronda do Suchego Lasu, naprawę studni na osiedlu Agrykola, budowę sygnalizacji  świetlnej przy ulicy Pęcickiej w okolicach przychodni, a także naprawę kostki na parkingu przed przychodnią. Mieszkańcy zaproponowali również sfinansowanie przez gminę szczepień przeciwko HPV. Mieszkańcy prosili również o reaktywację linii autobusowej, a także przywrócenie koszenia rowów melioracyjnych. Okazało się, że koszenie rowów nie zostało wykreślone z budżetu na rok 2021, a wykonawca, który wygrał przetarg wycofał się z wykonania usługi. Mieszkańcy proponowali również poprowadzenie wodociągu i kanalizacji wzdłuż ulicy Jagodowej.

We wnioskach mieszkańcy postulowali by w tworzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Agrykola pozostawić pas zieleni wzdłuż stawów, który będzie stanowił strefę ochronną.

Spotkanie zakończyło się około godziny 20:30.

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także